University of Oulu

Kerroksellisuutta kerroksilla : kaupunkikuvallisesti pienipiirteisen kattorakentamisen potentiaali

Saved in:
Author: Simoska, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 84.7 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205242402
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Simoska, 2022
Publish Date: 2022-05-27
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu
Reviewer: Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni ’Kerroksellisuutta kerroksilla; kaupunkikuvallisesti pienipiirteisen kattorakentamisen potentiaali’ on läpileikkaus maamme kattorakentamisen tasosta ja toteutustavoista, kaupunkisuunnittelun tiivistämispaineista sekä kerrostalorakennuskantamme nykytilasta suhteessa ilmastokriisiin. Diplomityö on tutkielmapainotteinen, ja sen kirjoitusprosessin myötä olen pyrkinyt ymmärtämään paremmin kaupunkisuunnittelun vallitsevia suuntaviivoja ja niiden toteutumista käytännössä tarkastelun rajautuessa yhteen tiivistämisrakentamistapaan, kattorakentamiseen.

Luvussa 1 syvennyn kuvaamaan kerrostalokannan lähtötilannetta kattorakentamisen kontekstissa arvioimalla maamme kerrostalojen ikäjakaumaa ja kuntoa suhteessa rakennusteollisuuden ilmastovaikutuksiin sekä maanlaajuisiin ja paikallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin arvioiden samassa yhteydessä uudistavan korjausrakentamisen mahdollisuuksia. Luvussa 2 käsittelen kattorakentamisen haastepalettia sekä kattorakentamisen toteutetun nykytason ja kaavoituksen laajemmassa mittakaavassa, että kohteiden tasolla aina asuntoyhtiönäkökulmasta teknisiin haasteisiin ja kustannuksiin.

Luvussa 3 käyn läpi kattorakentamisen mahdollisuuksia sosiaalisesta ja arkkitehtonisesta näkökulmasta, joista jälkimmäinen keskittyy etenkin kaupunkikuvan sekä asuntoarkkitehtuurin tasoille. Luvusta 4 lähtien diplomityö siirtyy lähemmäksi käytännön tasoa, sillä luvussa käydään läpi kattorakentamisen keinoja, kaupunkikuvallisia vaikutuksia ja suomalaisen kerrostalokannan kattorakennettavuutta myös havainnekuvaesimerkein. Esittelen osiossa myös kaupunkikuvallisia ratkaisumalleja kattorakentamisen toteuttamiselle. Osiossa 5 käydään puolestaan läpi jo toteutuneita kohteita Oulun keskusta-alueella.

Näkemykseni mukaan kattorakentamisen taso Suomessa on toistaiseksi kovin maltillista, sillä olevan rakennuskannan päälle toteutettava lisärakentaminen koetaan haastavaksi monella eri tasolla aina asuntoyhtiöiden tahtotilasta toteuttamiseen asti. Suomen suurimmat kaupungit ovat tunnistaneet ylöspäin tapahtuvan laajentumisen osaksi kaupunkirakenteen tiivistämistä, mutta kaupunkien lähestymiskulmissa ja kattorakentamisselvitystilanteissa on eroja. Selvää on se, että kattorakentamiskohteiden selvittämisen puute näkyy kattorakentamispotentiaalin hyödyntämättömyytenä. Teesini onkin, että jotta kattorakentamisen tuoma kaupunkirakenteen tiivistämisen potentiaali voi toteutua, tulee aiheesta tuottaa selvityksiä. Tämän lisäksi kattorakentamiseen liittyy monia käytännön ongelmakohtia, jotka on mahdollista ratkaista. Edellä mainittujen aihealueiden lisäksi diplomityöni toimii ikään kuin läpileikkauksena kattorakentamisen nykytilasta sekä muistutuksena tämän ratkaisumallin olemassaolosta esimerkiksi purkavaan tiivistämisrakenteeseen verrattuna.

Layered city landscape through storeys : the potential of small scale construction on roofs

Abstract

My diploma thesis ‘Kerroksellisuutta kerroksilla; kaupunkikuvallisesti pienipiirteisen kattorakentamisen potentiaali’ (Layered city landscape through storeys; the potential of small scale construction on roofs) is an examination identifying the current state of residential construction on existing roofs, the utilized methods, the goal of densifying urban structures as well as the current state of Finnish apartment building estate viewed especially from the climate crisis point of view. This thesis is research-focused, and during the process of its creation, my aim was to gain an in-depth understanding of the existing guidelines in city planning in relation to how they are realized in concrete planning while narrowing my subject to one single way of urban densification, building on the existing roofs.

Chapter 1 of my thesis focuses on the current state of the apartment building estate. In this chapter, I evaluate the age distribution of the existing estate and its state in relation to the climate effects of the building industry and national and global areal planning goals. In this context, I evaluate the possibilities of urban infill through transformational repair construction. Chapter 2 covers the current level of built roofs and the challenges of this type of building evaluated by interviewing city planning architects of the four largest Finnish cities and at the housing company level. Also, technical challenges and costs of building on roofs are evaluated in this chapter.

Chapter 3 covers the possibilities and potential of building on the roofs from a social and architectonic point of view, the latter focusing on the cityscape and residential architecture. From chapter 4 on, this thesis will approach the topic from a more practical standpoint; in this chapter, I will go through different ways of building on the roofs in relation to the buildability of varying roof types with cityscape effect evaluation supported by illustrations. Besides this, the chapter covers my solution models for building on roofs. Chapter 5 goes through already built roofs in the central Oulu area.

In my opinion, the level of building on roofs is by far very moderate in Finland as additional construction on top of the existing building estate is perceived as challenging on many different levels, from the will of the housing companies to implementation. Finland’s largest cities have identified upward expansion as part of the densification of the urban structure. Still, there are differences in the approach angles of cities and the level of local research on the possibilities and potential of building on the roofs. It is clear that the lack of research on roof construction sites results in the untapped potential of this type of building. My thesis is that the topic must be researched at local levels to unleash the potential of densifying the urban structure by roof construction. In addition to this, there are many practical problems associated with building on existing roofs that can be solved. Besides the topics mentioned above, my diploma thesis serves as a cross-section of the current state of roof construction and as a reminder of the existence of this solution compared to, for example, urban densifying methods that demolish existing structures.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Simoska, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.