University of Oulu

Tehtäväperusteinen tiedonhankinta yleisessä kirjastossa : tehtävän monimutkaisuuden vaikutukset kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan

Saved in:
Author: Marjoniemi, Veli-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 113
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205272429
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-P. Marjoniemi, 2022
Publish Date: 2022-05-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Enwald, Heidi
Reviewer: Jylhä, Ville
Enwald, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää tehtävän monimutkaisuuden vaikutusta kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan. Tavoitteena oli ymmärtää tehtävän suorittamisessa tapahtuvia tiedonhankinnan prosesseja, ja monimutkaisuuden vaikutuksia niihin. Työn näkökulmana on tehtävän koettu monimutkaisuus. Tästä johdettu tutkimuskysymys kuuluu: miten tehtävän koettu monimutkaisuus vaikuttaa kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan?

Tutkimuskohteena sekä toimeksiantajana toimi Oulun kaupunginkirjasto. Tutkimuksessa hyödynnettiin niin määrällistä kuin laadullista tutkimusta. Aineisto kerättiin kahdessa osassa: syksyllä 2020 tehtiin kyselytutkimus ja kesällä 2021 järjestettiin haastatteluita, joiden yhteydessä täytettiin yksi tai useampi tehtävän monimutkaisuus -lomake. Kyselyyn saatiin 50 vastausta, haastateltavia oli 11. Analyysissa on hyödynnetty muun muassa ristiintaulukointia sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa ei pyritä yleistämään, vaan ymmärtämään tehtävän monimutkaisuuden vaikutuksia kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan.

Tulokset osoittivat, että tehtävän monimutkaisuudella on useita vaikutuksia kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan. Tehtävän monimutkaisuus vaikutti niin lähteiden määrään kuin niiden laatuunkin. Tehtävän monimutkaistuessa tarvittujen tietotyyppien määrä kasvoi. Hyvien esitietojen havaittiin vaikuttavan alentavasti tehtävän monimutkaisuuteen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että monimutkaisuuden lisäksi tehtävän luonteella on omat vaikutuksensa tehtävän suorittamisessa tarvittavien tiedonhankinnan prosessien muodostumiseen.

Tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta: niin lähteiden kuin tietotyyppienkin määrän kasvu sekä monimuotoistuminen tehtävän monimutkaistuessa on havaittu aiemminkin. Tutkimuksessa nousi esiin, että tehtävän monimutkaisuuden lisäksi tehtävän luonteella on vaikutuksia tehtävän suorittamisen prosessin muodostumiselle, ennen kaikkea lähteiden käytön osalta. Uutta tutkimuksessa oli erilaisten työroolien ja niiden tiedontarpeiden yhdistäminen tehtävän suorittamisen prosessiin. Tehtäviä saatiin kaikkiin viiteen monimutkaisuuden tasoon erittäin yksinkertaisesta erittäin monimutkaiseen. Aiemmassa tutkimuksessa on varsin harvoin tavoitettu näin laajalti eri tehtävätyyppejä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veli-Pekka Marjoniemi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/