University of Oulu

Autismikirjon oppilaan tuki yleisopetuksessa vanhempien, huoltajien ja opettajien kokemuksina

Saved in:
Author: Tuovila, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205292437
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Tuovila, 2022
Publish Date: 2022-05-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Mononen, Riikka-Maija
Reviewer: Sirkko, Riikka
Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaiset opetusratkaisut tukevat alakouluikäistä yleisopetuksessa olevaa autismikirjon oppilasta ja mitkä tukikeinot ovat vanhempien, huoltajien ja opettajien kokemusten mukaan tärkeimpiä koulun tarjoamia tukitoimia. Tutkimus pyrkii vastaamaan, mihin koulussa annettu tuki on vaikuttanut autismikirjon oppilaan vanhempien, huoltajien ja opettajien kokemusten mukaan ja kokevatko he koulussa annetun tuen riittävänä. Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoilla ja tuloksia on täydennetty aineistosta saadulla numeerisella tiedolla.

Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään autismikirjon häiriöitä ja niihin kuuluvaa diagnosointia. Tämän jälkeen käsitellään oppilaan tukemista koulussa, tuen keinoja kolmiportaisen tuen mallissa, autismikirjon oppilaan erityispiirteiden ilmenemistä kouluympäristössä sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön osuutta koulussa järjestettävässä tuessa. Tämän lisäksi kerrotaan näyttöön perustuvista menetelmistä autismikirjon oppilaiden kuntoutuksessa ja opetuksessa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että autismikirjon oppilasta voidaan tukea yleisopetuksessa monin eri tukikeinoin. Tutkimustuloksissa eniten mainittuja autismikirjon oppilasta tukevia opetusryhmittelyitä ja -muotoja olivat koulunkäynninohjaajan antama tuki luokassa, jakotunnit ja pienryhmäopetus. Tuloksissa eniten mainittuja opetuksen apuvälineitä olivat fidgetit eli erilaiset hypistelytavarat, kuulokkeet sekä kuvatuki. Oppimisympäristön muokkaamisen osalta yleisimmin mainittiin autismikirjon oppilaan istumapaikan tarkka valinta sekä nurkkaus rauhoittumista tai eriyttävää opetusta varten. Koulupäivän tai oppitunnin strukturointi mainittiin useimmin oppilaan toiminnanohjausta tukevana keinona. Yleisimpänä sosiaalisia taitoja tukevana toimintamallina mainittiin kaveritunnit tai tunnetaitotunnit.

Tutkimustulosten mukaan vanhemmat, huoltajat ja opettajat olivat keskimäärin tyytyväisiä koulun tarjoaman tuen riittävyyteen, vaikka eriäviäkin kokemuksia tuen riittävyydestä tuotiin esiin. Koulun tarjoamista tukitoimista on koettu olleen hyötyä autismikirjon oppilaan minäpystyvyyteen ja itsetuntoon, oppilaan kokeman kuormittumisen vähenemiseen, oppilaan sosiaalisiin taitoihin ja työskentelytaitoihin. Vanhemmat, huoltajat ja opettajat toivoivat lisää resursseja tuen toteuttamiseen. Autismikirjon oppilas tarvitsisi koulussa vanhempien, huoltajien ja opettajien mukaan nykyistä enemmän henkilökohtaista ja yksilöllistä tukea. Lisäresursseilla voitaisiin mahdollistaa muun muassa pienemmät ryhmäkoot sekä nykyistäkin parempi opetuksen eriyttäminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Tuovila, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.