University of Oulu

Luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset oppilaiden lahjakkuudesta, heidän opettamisestaan sekä omista valmiuksistaan opettaa lahjakkaita oppilaita

Saved in:
Author: Partanen, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205292441
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Partanen, 2022
Publish Date: 2022-05-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Suvilehto, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Nykypäivänä yhä useammassa luokassa on lahjakkaita oppilaita, joiden opetuksesta ja tukemisesta vastaavat luokanopettajat. Ilman oikeanlaisia tukemisen keinoja oppilaan lahjakkuus ei pääse kehittymään täyteen mittaansa, vaan se voi pahimmassa tapauksessa jopa hiipua. Jotta opetaajat pystyisivät tukemaan lahjakkaita oppilaita oikealla tavalla, tulee heillä olla tarpeeksi tietoa aiheesta. Luokanopettajakoulutus tulisi antaa valmiuksia opettaa kaiken tasoisia oppilaita, mutta antaako se? Tämän pro gradu tutkielman tarkoituksena on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkuudesta, lahjakkaista oppilaista, lahjakkaiden oppilaiden opettamisesta sekä heidän omista valmiuksistaan opettaa lahjakkaita oppilaita.

Tutkielma on toteutettu fenomenografisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin puolistrukturoidun haastattelun avulla. Aineisto koostui seitsemästä maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijan haastattelusta (N=7). Aineisto kerättiin kevään 2021 aikana. Analyysi tapahtui fenomenografisen analyysin avulla.

Tutkielman tuloksien mukaan luokanopettajaopiskelijat käsittävät lahjakkuuden olevan jollainlailla synnynnäinen asia. Oppilaassa lahjakkuus käsitetään näkyvän muun muassa nopeutena työskentelyssä ja oppimisessa. Luokanopettajaopiskelijat käsittävät oppilaan lahjakkuuden tulevan ilmi myös oppilaan häiriökäytöksenä, joka johtuu oppilaan tylsistyttyä helppoihin tehtäviin. Lahjakkaiden oppilaiden opettaminen käsitettiin olevan haastavaan johtuen useammasta eri syystä. Yhdeksi syyksi nousi sopivien materiaalien puute sekä se, että lahjakkaiden opettaminen tuottaa lisätöitä opettajalle. Omat valmiutensa opettaa lahjakkaita oppilaita luokanopettajaopiskeijat käsittivät huonoiki. Opiskelijoiden käsityksen mukaan luokanopettajakoulutuksesta ei juurikaan ole saanut tietoa lahjakkaiden opettamisesta.

Tutkielman tulokset antavat saman suuntaisia tuloksi, kuin tutkimukset, joiden kohde ryhmänä ovat olleet luokanopettajat. Aihe on ajankohtainen ja sitä tulisi tutkia enemmän erityisesti luokanopettajakoulutuksen näkökulmasta. Tutkielman pienuus vaikuttaa sen luotettavuuteen eikä yleistyksiä tutkielmasta voida tehdä, mutta tutkielma tarjoaa hyvän pohjan tuleville tutkimuksille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Partanen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.