University of Oulu

Haastavan käytöksen ennaltaehkäisy ja tukitoimet

Saved in:
Author: Lääkkö, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205302444
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Lääkkö, 2022
Publish Date: 2022-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat haastavaan käytökseen ja mitä ennaltaehkäisyn keinoja ja tukitoimia opettajalla on haastavaan käytökseen. Tutkielma on toteutettu narratiivisena yleiskatsauksena, joka yhdistää aiemmat tutkimustulokset helppolukuiseksi kokonaisuudeksi.

Opettajat kohtaavat päivittäin lapsia, jotka käytöksellään vaikeuttavat opettajien työtä ja oppilaiden haastava käyttäytyminen onkin yksi suurimmista haasteista tällä hetkellä koulumaailmassa. Haastavan käytöksen takana on useita eri tekijöitä, ja ne liittyvät niin lapseen itseensä kuin hänen elinympäristöönsä. Lapseen itseensä liittyviä riskitekijöitä, jotka lisäävät riskiä haastavalle käytökselle, ovat lapsen temperamentti, puutteelliset tunnetaidot, käytöstä selittävät diagnoosit kuten ADHD, uhmakkuushäiriö sekä käytöshäiriö. Lapsen elinympäristöön liittyviä riskitekijöitä ovat perhe, vanhemmuuden laatu, asuin- ja kouluympäristö sekä kulttuuri. Muita riskitekijöitä ovat oppimisvaikeudet, autismin kirjo, heikko itsetunto, masennus tai stressi.

Tutkielman keskeisin tulos on, että mikään yksittäinen tekijä ei itsessään välttämättä johda haastavaan käytökseen, vaan siihen vaikuttaa monet tekijät ja niiden yhteisvaikutus. Haastavaa käytöstä voidaan ennaltaehkäistä positiivisen pedagogiikan ja tunnetaito-opetuksen avulla. Opettaja voi omalla toiminnallaan ehkäistä haastavaa käytöstä luomalla luokkaan tietyt säännöt ja struktuurin sekä myönteisen luokkailmapiirin. Tukikeinoina toimii kolmiportainen tuki ja oppilashuolto. Opettajien on hyvä tiedostaa ja ymmärtää käytöksen takana vaikuttavat tekijät, jotta he osaavat toimia oikein haastavissa tilanteissa ja antaa tarvittavaa tukea haastavasti käyttäytyville oppilaille. Tutkielmani luotettavuutta lisää lähteiden monipuolinen käyttö ja niiden huolellinen valinta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Lääkkö, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/