University of Oulu

ÄÄRE : kädentaitojen keskus Kainuuseen

Saved in:
Author: Karppinen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 16.4 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205302458
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Karppinen, 2022
Publish Date: 2022-05-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lassila, Anssi
Reviewer: Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Suunnitelmapainotteisen diplomityöni aiheena on Kädentaitojen keskus Kainuuseen. Kainuu on Pohjois-Suomessa sijaitseva maakunta, jonka alueella ei tällä hetkellä ole maakunnan kiinteää kädentaitojen toimipistettä. Näin diplomityöni mahdollisuutena suunnitella koko maakunnan yhteisen Kädentaitojen keskuksen, jonka toiminnalla parannetaan Kainuun kädentaitojen harrastamisen mahdollisuuksia, luomalla siitä samalla mielenkiintoinen matkailukohde. Diplomityön aihe on syntynyt omasta intohimosta käsitöihin ja kädentaitojen kehittämiseen, eikä työ perustu toimeksiantoon.

Kädentaidot ovat alati kasvava harrastamisen muoto ja tarve sekä kysyntä erilaiselle käsityötoiminnalle on tänä päivänä suurta. Yksi keskeisimmistä esiin nousseista motiiveista käsitöiden harrastamiselle on käsitöiden tuomat merkittävät ja moniulotteiset hyvinvointivaikutukset. Käsin tekemisen kautta saavutettu hyvinvointi syntyy tekijän, materiaalin ja käsillä tekemisen voimaannuttavana vuorovaikutuksena ja se ilmenee kokonaisvaltaisena, fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena sekä aineellisena hyvinvointina.

Työn tavoitteena on suunnitella arkkitehtuurikokonaisuus, joka tarjoaa puitteet käsitöiden ja kädentaitojen kokemiseen elämyksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kädentaitojen keskuksen suunnitelman lähtökohtana on ajatus käsitöiden kokonaisesta tekemisestä. Kokonaisen käsityöprosessin vaiheet, ideointi, suunnittelu, työstö, pysähdys ja lopputulema muodostavat sisällöllisen perustan Kädentaitojen keskuksen suunnitelmalle.

Suunnitelma sijoittuu Kainuuseen, Paltamon Autioniemen vanhalle teollisuusalueelle, jossa on ennen toiminut Vapo Oy:n saha ja kyllästämö. Työn toisena tavoitteena on esittää visio Autioniemen lähes käyttämättömän entisen saha-alueen hyödyntämiseen ja aktivointiin nykyaikaisen arkkitehtuurin keinoin. Työn kautta haluan nostaa esille ja vahvistaa Autioniemen potentiaalista identiteettiä virkistysalueena, niin entisen sahatoiminnan vuoksi turmeltuneen luonnon ennallistamisella kuin alueelle suunnitellun uuden toiminnan kautta.

Diplomityö on kaksiosainen. Ensimmäinen osa, taustoittava osio, sisältää aiheeseen liittyvien käsitteiden, teemojen ja taustojen avauksia sekä valottaa konseptin kehittymistä. Työn teemoiksi nousevat kädentaidot, luonto ja hyvinvointi, jotka muodostavat merkittävän, toisistaan erottamattoman kokonaisuuden.

Työn toinen osa esittelee rakennussuunnitelman Kädentaitojen keskuksesta. Suunnitelmaosuus koostuu sijaintianalyysistä sekä keskuskonseptista. Kädentaitojen keskus on useamman erillisen rakennuksen, Gallerian, Workshopin ja Residenssin muodostama arkkitehtuurikokonaisuus, jossa lähiympäristöllä ja rakennusten väleihin muodostuvilla ulkotiloilla on merkittävä rooli keskuksen toiminnan kannalta.

ÄÄRE : Center for Handicrafts in Kainuu

Abstract

The topic of my plan focused master’s thesis is a Center for Handicrafts in Kainuu. Kainuu is a province in northern Finland which currently does not have a fixed center for handicrats. I thought my diploma thesis as an opportunity to design a joint Center for Handicrafts for the whole province which will improve the opportunities for practicing handicrafts in Kainuu while at the same time creating an interesting tourist attraction. The topic of the thesis is born out of my own passion for crafts and developing my skills in handicrafts. The work is not based on an assignment.

Handicrafts are a growing hobby and the need for different kinds of handicrafts activities is great. One of the main motives coming up to be into handicrafts is the significant and multidimensional health benefits. The well-being achieved through handicrafts arises from the empowering interaction between the handcrafter, the material and handcrafting and is manifested as a holistic physical, mental, social and material well-being.

The aim of the thesis is to design an architectural ensemble which provides a framework for experiencing the handicrafts and handcrafting in a memorable and holistic way. The basis of the plan for the Center for Handicrafts is an idea of holistic handcrafting. The stages of the whole craft process: ideation, planning, crafting, stopping and the end result form the substantive basis for Center for Handicrafts.

The plan is located in Kainuu in an old industrial area in Paltamo where Vapo Oy used to operate a sawmill and a preservation treatment plant. The second aim of the thesis is to present a vision for the utilization and activation of the almost unused former sawmill area of Autioniemi by means of contemporary architecture. Through the thesis I want to highlight and strengthen the potential identity of Autioniemi as a recreational area, both through the restoration of nature degraded by the former sawmill activities and through new activities planned for the area.

The thesis is in two parts. The first part, the background section, contains definitions of concepts, themes and backgrounds and sheds light on the development of the concept. The themes of the thesis are handicrafts, nature and well-being which form a significant, inseparable whole.

The second part of the thesis presents a building plan for the Center for Handicrafts. The plan part consists of a location analysis and a concept plan. The Center for Handicrafts consists of several separate buildings, The Gallery, The Workshop and The Residence to form an architectural complex, in which the immediate surroundings and the outdoor spaces formed between the buildings play a significant role in the operation of the center.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Karppinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.