University of Oulu

Museopedagogiikka opetusmenetelmänä

Saved in:
Author: Huima, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205312473
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Huima, 2022
Publish Date: 2022-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Avautuvat oppimisympäristöt ja tutkiva oppiminen ovat nousseet perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä kasvatustieteissä tärkeiksi teemoiksi. Nykypäivänä eri tieteenaloilla kuten sosiologiassa tai psykologiassa toteutetut tutkimukset ovat tuottaneet tutkimustietoa, jonka avulla oppimisympäristöjä on alettu tarkastella uudella tavalla. Oppimisen tarkastelun kohteeksi ovat nousseet avautuvat ja aidot oppimisympäristöt. Oppiminen tehostuu, kun se tapahtuu aidoissa tilanteissa.

Tutkimukseni tavoitteena on kuvata oppimisympäristöjen merkitystä oppimiseen ja erityisesti millainen museo on oppimisympäristönä. Tutkimuskysymyksinäni oli mitä on museopedagogiikka sekä millainen museopedagogiikka on opetusmenetelmänä. Kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutettu tutkimukseni tarkastelee museopedagogiikkaa perusopetuksen opetussuunnitelman ja tutkimustyössä pinnalla olevien oppimiskäsitysten ja -ympäristöjen kautta.

Tutkielman perusteella museon hedelmällinen hyödyntäminen opetuksessa perustuu pitkälti museon näkemiseen oppimisstrategiana oppimateriaalin sijaan. Opettajan huolellinen suunnittelu museo-opetuksessa tarjoaa oppilaille ilmiö- ja elämyspohjaisen konstruktivistisen työotteen opittavaan aiheeseen. Oppimisympäristön muutos mahdollistaa elämysoppimisen, jossa yhdistyy tunteet, järki ja fyysisyys. Museo oppimisympäristönä tarjoaa luokkahuone opetusta syvemmin yhteisöllisyyden tunnetta ja kulttuurikasvatusta. Yhteisöllisyys ja kulttuurikasvatus tukevat oppilaan identiteetin kehitystä ja arjessa selviytymisen taitoja. Museopedagogiikkaa voi hyödyntää sosiokonstruktivistisena opetusmenetelmänä, jossa oppilas on yhteisön tuella itse vahvana osana rakentamassa tietämystään.

Museopedagogiikka vaatii opettajalta enemmän suunnittelua ja vastuuta kuin luokkahuoneessa toteutettavat oppitunnit. Vastavuoroisesti hyvin suunnitellut museo-oppitunnit tarjoavat oppilaalle vahvan muistijäljen, osallisuuden tunteen, ilmiöpohjaisen tutkivan työotteen, yhteisön tuen sekä kulttuurista pääomaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Huima, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/