University of Oulu

Pienten lasten yhteisöllinen leikki ja kasvattajan rooli sen tukijana varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Ylipuranen, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206012482
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ylipuranen, 2022
Publish Date: 2022-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tutkin, millaista on varhaiskasvatuksessa tapahtuva pienten lasten yhteisöllinen leikki ja mikä on kasvattajan rooli yhteisöllisen leikin tukijana. Tarkastelen pienten lasten leikkiä monen osallistujan välisenä, sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä, jossa kasvattaja on mukana. Yhteisöllisellä leikillä tarkoitan edellä kuvattua monen osallistujan välistä leikkiä, jossa muodostuu yhteisöllisyyden kokemus. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena kotimaisten ja kansainvälisten, tieteellisesti relevanttien lähteiden pohjalta.

Tutkielma osoittaa, että pienten lasten yhteisöllinen leikki on hetkissä syntyvää, yhteisesti jaettua leikillistä suuntautumista. Yhteisöllisessä leikissä näkyy emotionaalisuus ja osallistujien väliset jaetut tunnekokemukset. Positiivisilla tunteilla ja huumorilla vaikuttaa olevan erityinen merkitys yhteisöllisen leikin muodostumisessa. Pienten lasten yhteisöllisessä leikissä korostuu keholliset elementit. Yhteisöllinen leikki muodostuu sekä nonverbaaleissa että verbaaleissa viesteissä, joiden yhteensovittajana kasvattaja toimii. Laadukas vuorovaikutus toimii pohjana yhteisöllisen leikin muodostumiselle.

Laadukas vuorovaikutus on lämmintä, sensitiivistä ja se tukee lasten osallisuutta sekä emotionaalista turvallisuutta. Vuorovaikutuksessa hyödynnetään pienille lapsille ominaista olemisen ja ilmaisun tapaa. Kasvattaja tukee leikki- ja tunneviestien yhteensovittamista sanoittamalla niitä sekä osallistumalla leikkiin. Kasvattajan omat leikkivuorot ovat tarkasti ajoitettuja ja ne tukevat pienten lasten osallistumista leikkiin. Kasvattaja toimii yhteisöllisessä leikissä keskus-hahmona, joka havainnoi ja kannattelee leikkiä. Keskushahmon roolissa suurin osa pienten lasten leikkivuoroista kulkee kasvattajan kautta, jonka vuoksi fyysinen ja emotionaalinen läsnäolo on tärkeää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Ylipuranen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/