University of Oulu

Koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden vaikutus oppimiseen alakoulussa

Saved in:
Author: Kasari, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206012483
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kasari, 2022
Publish Date: 2022-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla on merkittävä rooli ihmisten kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunta on myös tärkeää lasten kehitykselle ja kasvulle. Kuitenkin viime aikoina mediassa on puhuttu liikkumattomuudesta ja etenkin lasten liikkumattomuus on herättänyt huolta.

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa alakouluikäisten lasten oppimiseen. Koulupäivän aikainen fyysisen aktiivisuus koostuu liikuntatunneista, välitunneista, opetukseen integroidusta liikunnasta ja istumisen tauottamisesta sekä liikuntakerhoista ja koulumatkoista. Työssä tarkasteltiin näiden koulupäivän aikaisten fyysisen aktiivisuuden osa-alueiden vaikutusta oppimiseen alakoulun kontekstissa. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tarkemmin määriteltynä kyseessä on narratiivinen yleiskatsaus, jonka lähtökohtana toimivat aiemmat tutkimukset aiheesta.

Tutkielmaan kerätystä aineistosta kävi ilmi, että koulupäivän aikaisella fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla on pääsääntöisesti myönteisiä vaikutuksia oppilaiden oppimiseen. On kuitenkin todennäköistä, että liikunta ei vaikuta oppimiseen suoraan, vaan sitä välittävät monet eri tekijät. Kerätyn aineiston perusteella näitä mahdollisia välittäviä tekijöitä ovat liikunnan vaikutukset aivojen rakenteessa ja toiminnassa, motorinen kehitys ja motoristen taitojen oppiminen sekä sosiaalinen vuorovaikutus. Aineistosta oli havaittavissa myös jonkin verran eroavaisuuksia. Lisäksi joissain lähteissä koulupäivän aikaisella liikunnalla ei havaittu olevan vaikutusta oppimiseen ollenkaan.

Tutkielmassa on kiinnitetty huomiota lähdekriittisyyteen, eettisyyteen ja luotettavuuteen. Työssä onkin käytetty mahdollisimman tuoreita tutkimuksia sekä muita tieteellisiä julkaisuja. Lähteinä ovat toimineet myös perusopetuksen opetussuunnitelma ja muut aiheeseen sopivat tieteelliset julkaisut ja oppikirjat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Kasari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/