University of Oulu

Hampaiden valkaisu ja siinä käytettävät menetelmät : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Timlin, Riina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206012504
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Timlin, 2022
Publish Date: 2022-06-02
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tanner, Tarja
Reviewer: Rajavaara, Päivi
Tanner, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Syventävän tutkielman aiheena on hampaiden valkaisu sekä siinä käytettävät menetelmät. Tavoitteena on selvittää millaisia tutkimustuloksia kirjallisuudessa on hampaiden valkaisusta ja siinä käytettävistä materiaaleista ja menetelmistä. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään eri valkaisumenetelmiä, valkaisuaineita sekä niiden tehoa. Lisäksi perehdytään aineiden haittavaikutuksiin sekä valkaisutulosten pysyvyyteen. Kirjallisuuskatsauksen lähteenä on käytetty Pubmed- sekä Scopus- tietokannoista haettuja tutkimuksia.

Hampaiden väri sekä estetiikka ovat tärkeitä ihmisille, ja hampaiden valkaisujen kysyntä on lisääntynyt. Värjäymät voivat johtua useista eri tekijöistä ja niitä voidaan poistaa kemiallisella reaktiolla tai fysikaalisesti. Valkaisuaineena käytetään pääosin vetyperoksidia tai karbamidiperoksidia, joka vapauttaa vetyperoksidia. Hampaita voidaan valkaista sekä sisäisesti että ulkoisesti. Hampaan sisäiset valkaisut ovat tarkoitettuja devitaaleille hampaille ja ulkoiset pääosin vitaaleille hampaille.

Hampaiden valkaisua voidaan suorittaa sekä kotona että vastaanotolla. Kuluttajat voivat itse hankkia valkaisuaineita, joissa on enintään 6% vetyperoksidia. Tätä vahvemmat aineet ovat turvallisuussyistä käytössä vain ammattilaisilla. Kotona suoritettavissa valkaisuissa käytetään yleensä yksilöllistä muottia, johon valkaisuaine asetetaan. Muottia pidetään suussa 4–8h vuorokaudessa, yleensä yöllä. Vastaanotolla suoritettavat valkaisut tehdään lyhyessä ajassa, mutta niissä on käytössä huomattavasti vahvemmat pitoisuudet valkaisuainetta. Käsittelyaikaa voidaan lyhentää valo- tai lämpöaktivoinnilla.

Valkaisuista aiheutuvista haitoista tavallisimmat ovat hampaiden lisääntynyt herkkyys sekä ikenien ärsytys, lisäksi haittana voi olla myös juuren resorptio. Haittavaikutukset ovat riippuvaisia toimenpiteen kestosta sekä valkaisuaineen pitoisuudesta. Valkaisujen tehokkuus riippuu hampaiden värimuutoksista ja niiden aiheuttajista. Hampaiden valkaisuista on saatu hyviä tuloksia mutta valkaisun teho häviää ajan kuluessa ja hoitotuloksen ylläpitämiseksi valkaisu suositellaan uusittavaksi 1–3 vuoden välein.

Hampaiden valkaisuun on liittynyt huolta, koska sen pelätään muuttavan kiilteen mikrokovuutta ja sen seurauksena hampaiden terveyden ylläpitäminen voi heikentyä. Asiasta on kuitenkin saatu eriäviä tutkimustuloksia, joissa osassa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia kiilteessä. Lisää tutkimuksia aiheesta kuitenkin tarvitaan.

Teeth whitening and the methods used in it

Abstract

The topic of the literature review is teeth whitening and the methods used in it. The aim is to find out what kind of reseach results there are in the literature on teeth whitening and the materials and methods used in it. The literature review deals with different bleaching methods, bleaching agents and their effectiveness. In addition, the side effects of the substances and the permanence of the bleaching results are studied. Studies searched from the Pubmed and Scopus databases have been used as the source for the literature review.

Tooth color and the aesthetics of teeth are important to people and the demand for teeth whitening has increased. Staining can be caused by several different factors and can be removed by a chemical reaction or mechanically. The bleaching agent used is mainly hydrogen peroxide or carbamide peroxide. Teeth can be whitened both internally and externally. Internal tooth whitening is for devital teeth and external for mainly vital teeth.

Teeth whitening can be performed both at home and at the office. Consumers can buy bleaches with up to 6% hydrogen peroxide themselves. Substances stronger than this are only used by professionals for safety reasons. Home bleaching usually uses an individual mold in which the bleach is placed. The mold is kept in the mouth for 4–8 hours a day, usually at night. Bleaching at the reception is done in a short time, but they use much higher concentrations of bleach. The processing time can be shortened by light or thermal activation.

The most common side effects of whitening are increased tooth sensitivity and gum irritation. Root resorption can also be a side effect. The side effects depend on the duration of the measure and the concentration of bleach. The effectiveness of whitening depends on the discoloration of the teeth and their causes. Good results have been obtained with teeth whitening, but the whitening effect disappears over time and in order to maintain the treatment result, it is recommended to renew the whitening every 1–3 years.

Teeth whitening has been a concern because it is feared to alter the microhardness of the enamel and as a result the maintenance of dental health may be impaired. However, different research results have been obtained, in which no significant changes in gloss have been observed. More research is needed on this topic.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riina Timlin, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/