University of Oulu

”Kukaan lapsi ei käyttäydy haastavasti tarkoituksella, vaan kaikelle löytyy selittävä tekijä.” : varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia haastavista kasvatustilanteista

Saved in:
Author: Holappa, Noora1; Jäntti, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206022530
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Holappa; M. Jäntti, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatusikäisten lasten haastavasta käyttäytymisestä on uutisoitu viime vuosina paljon ja haastavat kasvatustilanteet kuormittavat työntekijöitä. Haluamme tutkia aihetta sen ajankohtaisuuden ja tärkeyden vuoksi. Haastavaksi koetun käyttäytymisen taustalla on usein lapsen sosioemotionaalinen tuen tarve, joka voi ilmetä eksternalisoivasti ja internalisoivasti. Tässä tutkimuksessa lapsen haastavalla käyttäytymisellä tarkoitetaan aggressiivista, uhmakasta, levotonta ja vetäytyvää käyttäytymistä.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on haastavista kasvatustilanteista. Haluamme tutkia, miten lasten haastavaksi koettu käyttäytyminen ilmenee, mitä tekijöitä sen taustalla koetaan olevan sekä millaista tukea varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat tarvitsevansa työssään kohdatessaan haastavia kasvatustilanteita. Pohjustamme tutkimusta kuvaamalla lapsen sosioemotionaalista kehitystä ja siihen liittyvää tuen tarpeen ilmenemistä sekä ammattilaisen roolia näissä tilanteissa. Tutkimus on toteutettu monimenetelmäisesti hyödyntäen sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta mahdollisimman monipuolisten tulosten saavuttamiseksi. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla ja se koostuu varhaiskasvatuksen ammattilaisten (n=74) kokemuksiin perustuvista vastauksista. Laadullinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen, minkä lisäksi määrällinen aineisto koostettiin vertailemalla aineiston frekvenssi- ja prosenttijakaumia.

Tutkimuksen mukaan enemmistö varhaiskasvatuksen ammattilaisista kohtaa haastavia kasvatustilanteita päivittäin tai lähes joka päivä. Vastaajien kokemusten perusteella levotonta käyttäytymistä kohdataan selkeästi eniten. Tulosten mukaan haastavia kasvatustilanteita esiintyy eri konteksteissa, joista yleisimmäksi koettiin siirtymätilanteet. Niiden taustalla vaikuttavat yksilö- ja ympäristötekijöitä, kuten lapsen tuen tarve, perhetilanne, ammattilaisen osaaminen ja asenne sekä resurssitekijät. Ammattilaisten kokemusten mukaan haastaviin kasvatustilanteisiin tarvitaan monenlaista tukea.

“No child behaves in a challenging way without a reason, there is an explanatory factor for everything.” : early childhood professionals’ experiences of challenging behaviour of children in early childhood education

Abstract

The challenging behaviour of children in early childhood education has been in the news a lot in recent years and challenging situations are a burden on early childhood education professionals. We want to research this topic because of its topicality and importance. Challenging behaviour is often driven by a child’s need for socio-emotional support, which can manifest itself in externalising and internalising ways. In this study, challenging behaviour in children is defined as aggressive, defiant, agitated and withdrawn behaviour.

The aim of the study is to explore the experiences of early childhood professionals in challenging situations. We want to explore how children’s behaviour is perceived as challenging, what factors are perceived to be behind it and what support early childhood professionals feel they need in their work when faced with challenging educational situations. We base our research on a description of children’s socio-emotional development and the related need for support, as well as the role of professionals in these situations. The research is multi-methodological, using both qualitative and quantitative research methods to achieve the most diverse results possible. The research material was collected through an electronic questionnaire and consists of responses based on the experiences of early childhood education professionals (n=74). The qualitative data were analysed using content analysis, and the quantitative data were compiled by comparing frequency and percentage distributions of the data.

According to the results of the survey, the majority of early childhood professionals face challenging educational situations every day or almost every day. Based on the experiences of the respondents, agitated behaviour is by far the most common. According to the results, these situations occur in a variety of settings, the most common of which was perceived as transitional situations. These are driven by individual and environmental factors such as the child’s need for support, the family situation, the professional’s skills and attitude, and resources. Professionals’ experience shows that a wide range of support is needed in challenging situations in early childhood education.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Holappa; Mira Jäntti, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/