University of Oulu

”Kakkuh, määki katon sitä!” : alkuopetusikäisen lapsen seikkailu tubettajien ja vloggaajien maailmassa

Saved in:
Author: Kuusela, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 134
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206022544
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kuusela, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoitus oli tutkia 1.–2.-luokkalaisten lasten kokemuksia tubettajista ja videobloggaajista. Lasten näkemyksien tutkiminen on tärkeää, sillä se valottaa lapsuuden merkityksellisiä kokemuksia. Lapsilähtöinen tutkimus antaa lasten yksilöllisille näkemyksille oikeutta ja tarjoaa heille tilaisuuden osallistua yhteiskunnan muodostamaan kuvaan lapsuudesta. Lisäksi tutkimus lasten mediankäytöstä antaa meille viitteitä siitä, mihin tulevaisuuden mediakasvatuksen pitäisi suuntautua. Tutkielman aineisto koostuu pohjoispohjanmaalaisessa koulussa tuotetuista 1.–2.-luokkalaisten teemahaastatteluista, jotka toteutettiin pari- ja ryhmähaastatteluina. Tässä laadullisen tutkielman aineiston analyysissa on käytetty teemoittelua, laadullista sisällönanalyysia ja joiltain osin myös tilastollisia menetelmiä.

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimivat lasten osallisuuden ja sosiaalisuuden muutokset sekä teknologisten innovaatioiden kehitys, joita ilman ei nykyisin olisi sosiaalista mediaa. Lasten oikeuksien huomiointi on tapahtunut yhtäaikaisesti tietokoneiden ja internetin, sekä myöhemmin matkapuhelinten yleistymisen kanssa. Tällä on oma osansa siinä, että lähes jokaisella lapsella on nykyisin käytössään älypuhelin. Sosiaalisen median voidaan nykypäivänä katsoa olevan lasten oikeus, sillä sen puuttuminen vaikeuttaa huomattavasti lapsen osallistumisen kokemuksia ja ryhmän osaksi kuulumista.

Tutkielman tulokset osoittavat, että osa alkuopetusikäisistä lapsista on tiiviisti osa sosiaalista mediaa. Heillä on ihannoitu kuva tubettajien ja vloggaajien elämästä, ja monella lapsella on haaveena oman kanavan perustaminen. Lapsilla on usein suosikkisisällöntuottajansa, joiden videoita he katsovat. Heidän selaamiaan sisältöjä ovat muun muassa peli-, haaste-, DIY- (Do It Yourself), lifestyle, sketsi- ja huumorivideot. Yleisimmin lapset selailevat sisältöjä YouTuben avulla, mutta osa seuraa suosikkitubettajaansa tai -vloggaajaansa myös muilla sosiaalisen median palvelimilla. Videoiden katsomisen taustalla ovat merkityksellisten kokemusten syntyminen, viihtyminen sekä sisällöistä oppiminen. Lisäksi tuloksista selvisi poikien seuraavan tyttöjä useammin oman sukupuolensa edustajia. Tutkielman tulokset eivät ole yleistettävissä; analyysin fokus on lasten erilaisten kokemuksien kuvaamisessa.

“Kakkuh, I watch him too!” : the adventures of 1st and 2nd graders in the world of vloggers and YouTubers

Abstract

The purpose of this thesis was to examine the experiences of 1st and 2nd graders on vloggers and YouTubers. It is important to study the views of children, for it gives us a better notion of the meaningful experiences of childhood. Childhood studies give justice to the individual voices of children and offer them an opportunity to be involved in the impression the society constructs of childhood. To top that, studying the ways children use the media gives us clues of how to improve media education in the future. The material of the thesis has been collected by means of interviewing children in a Northern Ostrobothnian school. The interviews were produced with a thematic style and were executed in pairs or in small groups. The analysis of this qualitative thesis was implemented with qualitative content analysis, thematic analysis, and some quantitative methods.

The theoretical framework focuses on the changes in sociality and children’s participation as well as the advancements of technology. Without these technological advances, social media would not exist. The society started to understand the rights of children at the same time that computers, internet — and later on, cell phones — became widely used. This plays a major part in the fact that more and more children have their own smart phones. It is their right to be on social media, for lacking it makes it severely more difficult to participate and be part of a group.

The results implify that some 1st and 2nd grade children are a tight-knit part of social media. Children look up to their favorite YouTubers, vloggers and their lives and a lot of them are dreaming of having a channel of their own. Children usually watch videos of their favorite YouTubers or vloggers and their favorite contents seem to involve games, lifestyle, challenges, DIY-content (Do It Yourself), humorous videos and sketches. They mainly use YouTube to get access to the videos, but some of them also follow vloggers or YouTubers on other social media. The reasons for watching these videos are to get meaningful experiences such as positive emotions, having a good time and learning. Furthermore, boys tend to watch videos of the same sex whereas for girls there is no obvious difference between gender. The results of this thesis are not to be generalized, for the focus is to capture children’s different kinds of experiences.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Kuusela, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.