University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia liikuntakasvatuksen toteuttamisesta päiväkodin tiloissa

Saved in:
Author: Niinimaa, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206022547
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Niinimaa, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karjalainen, Satu-Maarit
Reviewer: Takalo, Susanna
Karjalainen, Satu-Maarit
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisilla tilallisilla tekijöillä on merkitystä päiväkodissa järjestettävän liikuntakasvatuksen toteuttamisessa. Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksista liikuntakasvatukseen liittyen. Varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta tutkitaan tässä tutkielmassa ilmiönä, jonka tarkasteluun tuodaan ainutlaatuinen näkökulma Sojan kolmannen tilan teorian avulla.

Tutkimus on laadultaan kvalitatiivinen tutkimus, jonka metodologiana toimii fenomenologinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto koostuu neljän varhaiskasvatuksen opettajan teemahaastatteluista, joita analysoidaan monivaiheisella fenomenologisella menetelmällä. Tutkimukseen osallistuneilla opettajilla on kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä vaihtelevasti 5–18 vuoden ajalta.

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikuntaa tutkineet tutkijat ovat jo pitkään olleet huolissaan lasten hyvinvoinnille välttämättömän fyysisen aktiivisuuden määrästä. Yhteiskunnan kehittyminen fyysisesti passiivisempaan suuntaan on synnyttänyt tarpeen lasten liikunnan tutkimiselle ja sen edistämiskeinojen kartoittamiselle. Lasten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttaa vahvasti ympäristö, jonka vuoksi varhaiskasvatus on merkittävässä roolissa lasten liikunnan edistämisessä. Varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksella tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä liikunnan avulla, sekä innostetaan lapsia liikkumaan ja kokemaan liikunnan iloa.

Tutkimustuloksia jäsennetään Sojan kolmannen tilan teorian pohjalta, joka tarjoaa moniulotteisen lähestymistavan tilan tarkasteluun. Sojan tilan teorian mukaan tilaa ymmärretään niin fyysisenä, tulkinnallisena sekä kulttuurillisena ulottuvuutena. Tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatuksen opettajien mukaan päiväkodin tilojen useilla tilallisilla tekijöillä on merkityksiä liikuntakasvatuksen toteuttamiseen päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat päiväkodin sisätilat ominaisuuksiltaan huonoiksi liikuntakasvatuksen toteuttamiseen, kun taas päiväkodin piha sekä lähiympäristön metsä koettiin liikuntakasvatukselle otollisiksi paikoiksi. Varhaiskasvatuksen opettajien mukaan opettajan omalla liikunnallisella harrastuneisuudella on merkittäviä yhteyksiä laadukkaan liikuntakasvatuksen toteuttamiseen. Myös päiväkodin yleisillä säännöillä ja käytänteillä koettiin olevan merkitystä varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen toteuttamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Niinimaa, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/