University of Oulu

Varhaiskasvatushenkilöstön ajatuksia inkluusiosta varhaiskasvatuksen arjessa

Saved in:
Author: Harila, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032551
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Harila; P. Harju-Laakso, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Viljamaa, Elina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Viljamaa, Elina
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut suuria muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun varhaiskasvatus siirtyi Sosiaali- ja Terveysministeriöstä Opetus- ja Kulttuuriministeriön alaisuuteen ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan suomalainen varhaiskasvatus toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia varhaiskasvatushenkilöstön ajatuksia inkluusiosta varhaiskasvatuksen arjessa. Aiemmin on tutkittu lakimuutoksen jälkeisen inkluusion painottamisen tuomia muutoksia varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkökulmasta. Tähän tutkimukseen osallistujia ei ole rajattu ainoastaan yhteen ammattiryhmään, vaan tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatushenkilöstön ajatuksia rajaamatta ammattiryhmiä.

Tutkimuskysymyksenä tutkimuksessa on: millaisia ajatuksia varhaiskasvatushenkilöstöllä on inkluusion painottamisesta varhaiskasvatuksessa? Tutkimus on laadullinen tutkimus ja aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineiston keräämiseen on hyödynnetty sosiaalista mediaa, missä tutkimuslomaketta jaettiin tutkimuksen kohderyhmälle eli varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Aineisto koostuu 35 vastauksesta.

Tutkimustulokset koostuvat varhaiskasvatushenkilöstön eniten esiin nostamista asioista. Eniten vastauksissa kerrottiin henkilöstön jaksamiseen liittyvistä asioista. Useat vastaajista kokevat työssään riittämättömyyden tunnetta ja kiirettä. Inkluusiota myös verrattiin paljon integroiduissa ryhmissä järjestettävään varhaiskasvatukseen. Inkluusiota käsiteltiin vastauksissa pintapuolisesti, vaikka aineistosta välittyikin toive kyetä toteuttamaan inklusiivista varhaiskasvatusta nykyistä paremmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Harila; Pipsa Harju-Laakso, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.