University of Oulu

”Haista paska, mä pärjään ihan hyvin” : dyslektikoiden kokemuksia dysleksian vaikutuksesta nuotinlukuun

Saved in:
Author: Haataja, Lari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032567
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Haataja, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sutela, Katja
Reviewer: Sirkko, Riikka
Sutela, Katja
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimus käsittelee dyslektikoiden kokemuksia nuotinluvusta ja musiikillisesta toiminnasta. Vaikka dysleksia on yksi yleisimmistä oppimisvaikeuksista, on yhä paljon asioita mitä siitä ei tiedetä. Dysleksian yleisyydestä huolimatta, lukeminen on lähestulkoon edellytys länsimaisessa yhteiskunnassa toimimiselle. Dyslektikoihin kohdistuvat syrjivät rakenteet kytkeytyvät myös länsimaalaisen notaation hegemoniseen asemaan.

Tämän tutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ovat 1) miten dysleksia vaikuttaa nuotinlukuun, 2) millä keinoilla dyslektikot kompensoivat mahdollisia vaikeuksiaan ja 3) mitä mahdollisia hyötyjä dysleksiasta on musiikkiharrastuksessa. Tutkimuskysymysten lisäksi käsittelen myös muita haastattelujen aikana nousseita teemoja, kuten dyslektikoiden kohtaamaa syrjintää.

Tutkimus on luonteeltaan narratiivinen ja tarkastelen tutkimusaineistoa intersektionaalisen feminismin näkökulmasta. Intersektionaalisuudessa ihmisen kokemaa syrjintää ja etuoikeuksia pyritään tarkastelemaan erilaisten attribuuttien näkökulmasta. Näitä attribuutteja voi olla sukupuoli, kansalaisuus, vammaisuus tai tämän tutkimuksen kannalta olennainen dysleksia.

Tutkimuksen aineisto koostuu neljästä puolistrukturoidusta haastattelusta. Aineiston analysointiin on hyödynnetty narratiivista analyysiä sekä kategorista sisällönanalyysiä. Esittelen tutkimustulosten pohjalta kaksi fiktiivistä tyyppikertomusta, joiden sisältö pohjautuu tutkimusaineistooni.

Tutkimukseni perusteella, dysleksialla on vaikutuksia nuotinlukuun. Nuotinluvun haasteiden lisäksi dysleksialla vaikuttaisi olevan yhteyksiä esimerkiksi kuulonvaraisen soittamisen kehittymiseen. Tulosten perusteella dyslektikot myös kohtaavat syrjintää dysleksiansa takia. Musiikkikasvatuksen näkökulmasta tutkimukseni pyrkii tarjoamaan kehitysehdotuksia dyslektikoiden tasa-arvoiseen kohtaamiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lari Haataja, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/