University of Oulu

Desimaalilukujen hallinnan kehittäminen intervention avulla seitsemännellä luokalla

Saved in:
Author: Kuivamäki, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032575
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kuivamäki, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Mononen, Riikka-Maija
Reviewer: Manninen, Emilia
Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Matemaattinen osaaminen on yhteydessä yksilön myöhempään kouluttautumiseen ja siihen, miten hyvin yksilö selviytyy arkielämän matemaattisista vaatimuksista. Lapsista ja nuorista 15–20 prosentilla on haasteita matematiikan oppimisessa. Desimaalilukujen hallinta on tärkeä osa-alue matemaattisessa osaamisessa, mutta usealla oppilaalla desimaalilukujen osaaminen on heikkoa. Koska desimaalilukujen hallinta on tärkeää myöhemmälle matemaattiselle osaamiselle, tulisi näiden taitojen oppimista tukea toimivilla menetelmillä. Matemaattisia oppimisvaikeuksia koskeva interventiotutkimus on kuitenkin suhteellisen kapeaa ja tukikeinoja, joilla on tieteellistä näyttöä, ei ole tarjolla laajasti.

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, voidaanko seitsemännen luokan oppilaiden desimaalilukujen osaamiseen vaikuttaa intervention avulla. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, saavuttavatko interventioon osallistuvat oppilaat kontrolliryhmän tasoa intervention avulla. Tutkimus koostui alkumittauksesta, interventiojaksosta ja loppumittauksesta. Interventioon osallistuvat oppilaat (n = 2) valittiin alkumittauksen tulosten perusteella, jossa käytettiin desimaalilukukartoitusta, joka mittasi oppilaiden desimaalilukukäsitettä ja peruslaskutaitoja desimaaliluvuilla. Intervention vaikuttavuutta tarkasteltiin vertailemalla interventioon osallistuneiden oppilaiden loppumittaustuloksia alkumittaustuloksiin ja kontrolliryhmän kokonaispisteiden keskiarvoon.

Interventiojakso kesti kaiken kaikkiaan neljä viikkoa, mutta tutkittavien interventiotunnit jäivät vähäisemmäksi kuin aluksi suunniteltiin. Tutkimuksen tulosten mukaan vaikuttaisi siltä, että oppilaiden osaamiseen pystyttiin vaikuttamaan positiivisesti intervention avulla. Molemmat tutkittavat oppilaat paransivat tulostaan loppumittauksessa. Oppilas A paransi suoritustaan kuusi pistettä ja oppilas B 11 pistettä. Oppilas B saavutti myös kontrolliryhmän osaamistason, mutta oppilas A jäi loppumittauksessa kontrolliryhmän osaamistason alapuolelle.

Tutkimuksen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että suunnitellulla desimaalilukuihin kohdistuvalla interventiolla voidaan vaikuttaa positiivisesti oppilaiden desimaalilukujen hallintaan ja osaamiseen. Intervention vaikuttavuuden voimakkuutta on kuitenkin vaikea arvioida. Tämä tutkielma tarjoaa uutta tietoa siitä, miten oppilaiden desimaalilukujen hallintaan ja osaamiseen voidaan vaikuttaa intervention avulla. Tutkielma lisää myös uutta tietoa desimaalilukujen oppimisesta ja desimaalilukujen oppimisen tukemisesta sekä siitä, miten interventio voidaan toteuttaa luonnollisessa ympäristössä eli koulussa.

Developing the skills in decimal numbers through intervention in the seventh grade

Abstract

Mathematical competence is related to an individual’s further education and how well the individual copes with the mathematical requirements of everyday life. It is estimated that 15–20% of children and young people have difficulties in learning mathematics. Mastering decimal numbers is an important part of mathematical competence, but many children have poor decimal number skills. Since the decimal number skills are important for later learning in mathematics, the learning of these skills should be supported by effective instructional methods. However, intervention research on mathematical learning difficulties is relatively narrow and there is a lack of widely available means of support with research-based evidence.

The aim of this master’s thesis is to find out whether the performance in decimal numbers of seventh-grade students can be improved by intervention. In addition, the purpose is to find out whether the students participating in the intervention reach the level of the control group through the intervention. The study consisted of a pretest, intervention period, and a posttest. Pupils participating in the intervention (n = 2) were selected based on the results of the pretest, which was conducted using decimal number test, which measured students’ concept of decimal numbers and basic numeracy skills in decimal numbers. The results of the study were obtained by comparing the posttest results of the students participating the intervention with the pretest results and the average of the total scores of the control group.

The intervention period lasted four weeks, but the intervention hours completed were less than initially planned. According to the results of the study, it suggests that students’ competence could be positively influenced by the intervention. Both students improved their results in the final measurement. Student A improved his performance by six points and Student B by eleven points. Student B also reached the achievement level of the control group, but student A was below the achievement level of the control group in the posttest.

Based on the results of the study, it would appear that the planned intervention for decimal numbers can have a positive impact on students’ skills and competence in decimal numbers. However, it is difficult to assess the effectiveness of the intervention. This thesis provides new information about how an intervention can affect students’ skills and competence in decimal numbers. The research also adds new information about the learning of decimal numbers and supporting the learning of decimal numbers, as well as how an intervention can be implemented in the natural environment, for example in school.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Kuivamäki, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.