University of Oulu

Visuaaliset menetelmät osallistavassa suunnittelussa

Saved in:
Author: Heikkilä, Elsa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.1 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032576
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Heikkilä, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Visuaalinen esittäminen ja performatiivisuus suunnittelukulttuurissa juontavat pitkältä historiasta ympäristön visualisoinnissa. Visualisoimalla tulevaisuuden tilallisia näkymiä voidaan parantaa merkittävästi osallistamista suunnittelussa. GIS (Geographic Information Systems) ovat tärkein kaupunkisuunnittelua tukeva teknologia. Visuaaliset metodit kuten 3D-visualisoinnit, havainnekuvat ja pehmoGIS (SoftGIS) ymmärretään potentiaalisina työkaluina osallistavissa suunnitteluprosesseissa, joissa halutaan parantaa kommunikaatiota suunnittelijan ja osallisten välillä. Tämä näkyy konkreettisesti kaupunkisuunnittelussa ja alueiden kehittämisessä Suomessa. Valmisteilla oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tavoittelee laajaa digitalisaation hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa. Sen tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja lisätä datan avoimempaa käyttöä rakentamisessa. Ympäristön havaitseminen visuaalisia työkaluja käyttämällä antaa katsojalle mahdollisuuden nähdä suunnittelun vaiheet konkreettisemmin ja liittämään siihen katsojan omiin lähtökohtiin pohjautuvaa kvalitatiivista dataa — kokemuksia, tarinallisuutta ja erilaisia merkityksiä katsojan tulkinnasta riippuen. Nähdään mahdollisena, että visuaaliset menetelmät ja työkalut suunnittelussa voisivat edistää osallistavan suunnittelun prosesseja, jotka toisinaan on nähty haastavina, joskin tarpeellisina.

Osallistaminen kuuluu olennaisena osana demokraattiseen ja tasa-arvoiseen suunnitteluun, jossa tilan käyttäjillä on velvollisuus ja oikeus vaikuttaa. Osallistavia prosesseja vahvistamalla ja toteuttamalla ratkaisut ovat tehokkaampia ja noudattelevat yleistä hyötyä. Samoin vahva kansalaisosallistaminen avaa suunnittelijoille sokeita pisteitä ja edistää avointa suunnittelua. Ongelmallisena osallistamisessa nähdään eri sidosryhmien näennäinen valta vaikuttaa. Lisäksi sitä on kritisoitu vain osittaisesta osallistamisesta sellaisissa suunnittelun vaiheissa, jossa mielipiteet ovat vielä epärelevantteja tai mielipiteiden tueksi ei olla annettu riittävän paljon pohjustavaa tietoa. Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, keillä henkilöillä ja sidosryhmillä on oikeus vaikuttaa kaupunkikuvaan ja alueiden suunnitteluun ja onko se ylipäänsä prosessin tulosta parantava keino. Suunnittelijan kyky fasilitoida osallistavia aktiviteetteja ja motivoida osallisia vaikuttamaan on haastava tehtävä mutta tavoitettavissa. Mikäli visualisointi on vakuuttavaa ja uskottavaa, sen on todettu parantavan sitoutumista ja motivaatiota vaikuttaa.

Tutkielmani tarkastelee visualisointia osallistavan suunnittelun tukimenetelmänä ja pohtii sen potentiaalia ja mahdollisuuksia suunnittelussa. Kirjallisuus pohjautuu paljon visuaalisen suunnittelun ja osallistamisen keskeisiin piirteisiin ja olemukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elsa Heikkilä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.