University of Oulu

”Kunnon kansalaiselle poliisin pitäisi olla ystävä” : ammatilliset ihanteet ja identiteetit Suomen Poliisilehdessä vuosina 1921–1938

Saved in:
Author: Juutilainen, Kerttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 117
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032585
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Juutilainen, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Sarviaho, Samu
Pietikäinen, Petteri
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani tarkastelen poliisialan ammatillisten ihanteiden ja identiteettien luomista Suomen Poliisilehdessä, maamme ensimmäisessä poliisiammattilehdessä. Tutkimusajankohdallani vuosina 1921–1938 näkemykset ihanteellisesta poliisityöstä, alalla vaadituista ominaisuuksista sekä työlle annetuista merkityksistä olivat lehdessä tiiviisti puhututtaneita keskustelunaiheita. Lähdeaineistoni avulla pyrin pääsemään erityisesti poliisien oman ajattelun ja ammatillisten merkityksenantojen äärelle. Pyrin selvittämään, millä tavoin historialliset olosuhteet vaikuttivat alan ihanne- ja identiteettikäsitysten muotoutumiseen ja sitä, minkälaiselle arvo- ja aatepohjalle käsitykset rakentuivat. Osana tutkimustehtävääni pyrin myös tarkastelemaan poliisien asemoitumista valtion toimeenpanijan sekä aktiivisen ammatillisen toimijan roolien välillä. Keskeisimmät tutkimusmenetelmäni ovat historiallinen sisällönanalyysi sekä diskurssianalyysi.

Poliisilehden kirjoituksissa luodut poliisi-identiteetit kietoutuivat lain valvojan, yhteiskunnan säilyttäjän sekä kansan ja valtion palvelijan merkityksiin. Käsitykset poliisin tehtävästä liittyivät merkittävästi yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä rikollisuuden vastaiseen taisteluun. Järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisyä ja pyrkimystä turvallisuuden säilyttämiseen pidettiin keskeisinä alaa ohjanneina periaatteina. Tutkimusajankohtani runsas rikollisuus, poliittinen kahtiajakautuneisuus sekä järjestysviranomaisiin epäluottava ilmapiiri herättivät myös runsaasti keskustelua lehdessä ja vaikuttivat nähdäkseni keskeisellä tavalla myös poliisialan ihanteista käytyihin keskusteluihin. Huonoina koettujen yleisösuhteiden parantamiseksi Poliisilehden kirjoituksissa alettiin korostaa suostumukseen perustuvaa hallinnointitapaa, siviilimäisen ja kohteliaan poliisiolemuksen ihanteellisuutta sekä painottaa poliisin luonnetta kansan palvelijana. Kokemus alan arvostuksen puutteesta saattoi myös edistää poliisikunnan omia pohdintoja ammatillisesta merkityksestään ja arvostaan. Historiallisilla olosuhteilla oli näin ollen merkittävää vaikutusta alan ammattieettiseen keskusteluun ja myös työn käytännön suorittamiseen.

Havaintojeni pohjalta väitän, että poliisikunnassa omaksuttiin sekä toimeenpanijan että toimijan rooleja. Suomen Poliisilehdestä muotoutui erityisesti poliisipäällystön keskeinen äänenkannattaja, minkä lisäksi lehdellä voidaan nähdä olleen ammatillisen yhteisöllisyyden herättämiseen ja ammattitason kohottamiseen tähtääviä tehtäviä. Oma ammattilehti oli keskeinen alusta alaa koskevan keskustelun käymiselle ja siihen liittyneiden pyrkimysten esittämiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kerttu Juutilainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/