University of Oulu

Järjestyksenvalvojan eksplisiittiset nimeämiset ja järjestyksenvalvojadiskurssit Sakari Luoman kirjassa Poket. Miehiä ovella 1955–2008

Saved in:
Author: Vittaniemi, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032589
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Vittaniemi, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saviniemi, Maija
Reviewer: Sivonen, Jari
Saviniemi, Maija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen järjestyksenvalvojan eksplisiittisiä nimeämisiä ja järjestyksenvalvojadiskursseja Sakari Luoman teoksessa ”Poket. Miehiä ovella 1955–2008”. Se on koottu 20 järjestyksenvalvojan haastattelujen pohjalta. Ydinaineistoni olen rajannut virkkeittäin järjestyksenvalvojan eksplisiittisten nimeämisten perusteella. Ydinaineistossani on yhteensä 545 virkettä.

Tutkimukseni asettuu kriittisen diskurssianalyysin viitekehykseen. Se on tutkielmassani keskeinen sekä teoriataustana että tutkimusmenetelmänä. Analyysini pohjautuu Norman Faircloughin esittelemään analyysimalliin, joka jakautuu kuvaus-, tulkinta- ja selitysvaiheeseen. Analyysini on pääosin laadullista, mutta hyödynnän siinä myös frekvenssejä, osuuksien laskua ja niiden vertailua.

Ydinaineistossani on yhteensä 26 erilaista järjestyksenvalvojan nimeämistä. Niistä neljä yleisintä merkitsevät ’ovenvartijaa’ tai ’eteisvahtimestaria’. Viidenneksi yleisin on virallinen ammattinimike ”järjestyksenvalvoja”. Useat nimeämiset ovat eräänlaisia variantteja toisistaan. Yksiosaiset nimeämiset toistuvat yhdyssanamuotoisissa nimeämisissä, ja yhdyssanojen määrite- ja edusosat vaihtelevat. Myös slangijohdoksia esiintyy.

Tutkielmassani esittelen yhdeksän ydinaineistossani aktivoituvaa diskurssia: päihde-, kokemus-, motivaatio-, vastuu-, riski-, kunnioitus-, pätevyys-, muutos- ja sukupuolidiskurssin. Diskurssit ovat hyvin limittäisiä keskenään. Järjestyksenvalvojan nimeämisillä on merkittävä rooli erityisesti sukupuolidiskurssissa, jossa miessukupuoli edustuu huomattavasti voimakkaammin kuin naissukupuoli. Muutosdiskurssissa liikutaan ajassa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen ja käsitellään järjestyksenvalvonta-alan ja ammattikunnan muuttumista. Pätevyys-, kunnioitus- ja kokemusdiskurssi muodostavat kokonaisuuden, jossa järjestyksenvalvojan kokeneisuus ja osittain siitä rakentuva pätevyys ansaitsevat kunnioitusta kollegoilta. Riskidiskurssissa vahvimmin esiin nousee väkivallan kohteeksi joutumisen riski, ja vastuudiskurssissa ilmenee odotuksenmukaisesti järjestyksenvalvojan vastuu turvallisuudesta ja järjestyksestä työpaikallaan. Lisäksi järjestyksenvalvoja vaikuttaa olevan vastuussa työpaikkansa maineesta ja taloudellisesta menestyksestä. Motivaatiodiskurssissa esille nousee kolme eri syytä aloittaa järjestyksenvalvojan työ ja pysyä siinä: raha, oma itse ja muut ihmiset. Päihdediskurssissa korostuu nimenomaan alkoholin käyttö.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Vittaniemi, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.