University of Oulu

Kohti kokonaisvaltaista ihmiseksi kasvua : sosiaaliset taidot musiikkikasvatuksen keskeisenä tavoitteena

Saved in:
Author: Mäkinen, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206032591
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mäkinen, 2022
Publish Date: 2022-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani käsittelee musiikin oppiainetta sosiaalisten taitojen kehittymisen valossa. Tutkielmani tavoitteena on luoda kokonaiskuva musiikin sosiaalisista ulottuvuuksista sekä musiikin oppiaineen tarjoamista mahdollisuuksista sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Nostan esiin myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen tavoitteita. Tarkoituksenani aihetta käsitellessä on tuoda näkyväksi musiikin oppiaineen tärkeä rooli osana oppilaan koulupäivää ja -viikkoa sekä korostaa musiikkikasvatuksen merkitystä osana kokonaisvaltaista ihmiseksi kasvua. Kiinnostukseni aihetta kohtaan on vahvistunut musiikin oppiaineen muuttuessa yhä enemmän yhteisöllisyyttä, ryhmätyötaitoja ja luovaa itseilmaisua kehittäväksi kokonaisuudeksi.

Tutkielmani on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena kevään 2022 aikana. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1. Mitä sosiaalisia ulottuvuuksia musiikin oppiaine tarjoaa? ja 2. Miten musiikkikasvatus tukee sosiaalisten taitojen kehitystä?

Tutkimustulokset osoittivat, että musiikki on luonteeltaan sosiaalista ja musiikin oppiaine tarjoaa lukuisia sosiaalisia ulottuvuuksia, joista esimerkkejä ovat musiikin avulla yhteyden luominen muihin, sosiaalinen kognitio, sosiaalisen empatian kokeminen, kommunikaatio sekä yhteistyö. Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että musiikin oppiaine tarjoaa käytännönläheisen ympäristön sosiaalisten taitojen kehittämiselle. Musiikinopettajan on tärkeää luovien ja monipuolisten toimintatapojen myötä luoda oppilaille tilanteita, joissa sosiaalisia taitoja pääsee harjoittelemaan turvallisessa ympäristössä.

Musiikki oppiaineena tarjoaa oppilaille ja opettajille mahdollisuuden olla tekemisissä toistensa kanssa ainutlaatuisella tavalla. Tutkimus osoitti, että useat musiikintunneilla käytettävät työtavat kehittävät suoraan sosiaalisia taitoja silloinkin, kun se ei ole tekemisen päätavoite. Tutkimuskirjallisuuden myötä musiikkikasvatuksen tärkeimmäksi tehtäväksi voidaan kuitenkin todeta oppilaan kokonaisvaltainen kasvu ja tasapainoinen, elämässä pärjäävä ihminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Mäkinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.