University of Oulu

Draamakasvatus tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukena 0–6-vuotiailla

Saved in:
Author: Karihtala, Sanna-Mari1; Niva, Paula-Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206062602
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Karihtala; P.-J. Niva, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmamme tavoitteena on koota yhteen, miten draamakasvatuksella voidaan tukea ja kehittää lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tutkielmamme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa syvennymme draamakasvatukseen tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukena. Pyrimme myös tutkielmallamme tuomaan lisää ymmärrystä varhaiskasvatuksen henkilöstölle draamakasvatuksen tuomasta tuesta lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Aiheemme on ajankohtainen ja etenkin tunnetaitojen harjoittaminen on isossa roolissa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Teoreettisen viitekehyksemme keskeisimmät käsitteet ovat draamakasvatus, tunne- ja vuorovaikutustaidot ja varhaiskasvatus. Vastaamme kirjallisuuden ja eri aineistojen avulla tutkimuskysymykseemme, “Miten draamakasvatuksella voidaan tukea 0–6-vuotiaiden lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja?”. Yhdistämme ja arvioimme tutkimuksessamme jo olemassa olevaa tietoa draamakasvatuksen vaikutuksesta lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja millä draamakasvatuksen keinoilla niitä voidaan tukea. Lopuksi pohdimme ja arvioimme aineistojen perusteella saatuja tutkimustuloksiamme. Aineistona pyrimme käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, mutta tutkimuksia aiheesta on vielä vähän, joten olemme myös hyödyntäneet kirjallisuutta ja muuta aineistoa aikaisemmilta vuosilta. Aineistomme koostuu suomalaisista kirjoista ja artikkeleista sekä muusta aineistosta. Olemme myös käyttäneet lähteinä ulkomaisia artikkeleita. Aineiston perusteella draamakasvatuksella voidaan tukea lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi tuntea draamakasvatuksen työtapoja, joita he voisivat toteuttaa tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Kirjallisuudessa ja artikkeleissa tulee ilmi, että opettajan tulee olla tietoinen erilaisista draamakasvatuksen toimintatavoista ja käsitteistä. Jokainen varhaiskasvatuksessa työskentelevä voi omassa työssään rohkeasti soveltaa ja kehittää draaman genrejä omalle ryhmälle sopivaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna-Mari Karihtala; Paula-Johanna Niva, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/