University of Oulu

”Tosi paljo niin kun siis vaihtelee” : varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen vuorovaikutus opiskelijoiden pedagogisiin harjoitteluihin perustuvassa kerronnassa

Saved in:
Author: Häkkilä, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206062610
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Häkkilä, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Väisänen, Anne-Mari
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastelen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välistä vuorovaikutusta suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) velvoitteisiin. Se, peilattuna aiempiin tutkimuksiin, muodostaa tutkimukseni teoreettisen lähtökohdan. Aiemmin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on ollut vain varhaiskasvatusta ohjaava suositus, mutta vuonna 2017 se astui ensimmäistä kertaa voimaan velvoittavana asiakirjana. Tästä syystä näen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi selvittää, kuinka se näkyy käytännössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) velvoittaa henkilöstöä solmimaan sensitiiviset ja myönteiset vuorovaikutussuhteet lapsiin. Sensitiivinen vuorovaikutus on lasta arvostavaa ja kunnioittavaa, lämmön ja kiintymyksen osoittamista, kehumista sekä herkkyyttä havaita lasten hienovaraisimpiakin aloitteita ja niihin vastaamista. Sillä on vahva yhteys pedagogiikkaan sekä varhaiskasvatuksen laatuun. Sensitiivinen vuorovaikutus edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstön aktiivista läsnäoloa.

Aineistoni koostui kolmesta kerronnallisesta teemahaastattelusta, joissa kaksi varhaiskasvatuksen opettaja -opiskelijaa ja yksi vastavalmistunut varhaiskasvatuksen opettaja kertoivat pedagogisien harjoitteluiden aikana tehdyistä havainnoistaan liittyen henkilöstön ja lasten väliseen vuorovaikutukseen. Näin ollen tutkimukseni nostaa esiin ulkopuolisten tarkkailijoiden ääniä, joita ei aiemmin ole kuultu. Haastateltavien kerronnan perusteella muodostin opiskelijakohtaisia tarinoita, jotka etenevät narratiivisen analyysin tavoin temaattisesti ja johdonmukaisesti, mitkä mahdollistavat kunkin ainutlaatuisen kokemuksen esiin tuomisen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää henkilöstön ja lasten väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavien monen tasoisten tekijöiden kriittisessä tarkastelussa ja kehittämisessä.

Tutkimukseni perusteella varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ei toteudu tasalaatuisesti, sillä henkilöstön ja lasten välinen vuorovaikutus vaihtelee. Joissain päiväkodeissa henkilöstö toimii hyvin sensitiivisesti ja lasta kunnioittavasti, mutta joissain varhaiskasvatusyksiköissä epäkohdat ovat todella suuria.

“It varies like big time” : interaction between early childhood education staff and children in narration based on students’ pedagogical trainings

Abstract

In this study I examine the interaction between staff and children in early childhood education in relation to the obligations of the National Core Curriculum on Early Childhood Education and Care (2018). It, analyzed by previous research, forms the theoretical starting point for my research. In 2017, for the first time, the National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (2016) was implemented as a binding document. Prior to this, all curricula were provided merely as recommendations. For this reason, I find it important and timely to find out how the new curriculum is reflected in practice in the interaction between early childhood education staff and children.

The National Core Curriculum on Early Childhood Education and Care (2018) obliges staff to establish sensitive and positive interactions with children. Sensitive interaction focuses on valuing and respecting the child, showing warmth and affection, praising and being responsive to children’s initiatives. It has a significant impact on pedagogy and the quality of early childhood education. Sensitive interaction requires the active presence of early childhood education staff.

The data consisted of three narrative thematic interviews in which two early childhood education teacher students and a recently graduated early childhood education teacher shared their findings regarding the interaction between staff and children during their pedagogical trainings in kindergarten. Thus, my research highlights the voices of outside observers that have not been heard before. Based on the narration of the interviews I formulated thematic, logic and studentspecific narratives that allow each unique experience to be brought to the forefront. The research results can be utilized in the critical examination and development of multilevel factors influencing the interaction between early childhood education staff and children.

Based on my research the National Core Curriculum on Early Childhood Education and Care (2018) is not implemented uniformly as the interaction between staff and children varies. In some kindergartens the staff is very sensitive and respectful towards the child but in some early childhood education units the grievances are extremely high.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Häkkilä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/