University of Oulu

Kiertotalous peruskouluissa ja lukioissa : kyselytutkimus Oulun opetushenkilökunnalle

Saved in:
Author: Romakkaniemi, Terhi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206072618
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Romakkaniemi, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ridanpää, Juha
Väätänen, Vesa
Reviewer: Ridanpää, Juha
Väätänen, Vesa
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kiertotalouden ilmentymistä Oulun alueen peruskouluissa ja lukioissa opetushenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä käytetään kyselytutkimusta, jota tarkastellaan sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Tutkimusjoukkona ovat kyseisen maantieteellisen alueen peruskoulujen ja lukioiden opetushenkilökunta. Yhteensä 48 opetushenkilökunnan jäsentä 28 eri koulusta vastasi kyselyyn. Vastauksia tarkasteltiin sekä yhtenäisenä joukkona että ryhmiteltynä työkokemuksen ja opetettavan luokkatason tai työaseman perusteella.

Tuloksista voidaan nähdä, että opetushenkilökunta ymmärtää kiertotalouden määritelmän melko kattavasti. Lisäksi suhtautuminen kiertotalouteen on positiivista ja opetushenkilökunnalla on halua kehittää koulua sen mukaisesti. Kehittämistä varten toivotaan resursseja, tukea, suunnitelmia ja joustoa ”tavallisen” koulutyön arkeen. Opetusmateriaalien kohdalla tulokset eivät ole niin selkeitä, sillä kokemukset kiertotalouden opetusmateriaalien saatavuudesta jakoivat vastaajia. Avoimissa vastauksissa tulee kuitenkin ilmi paljon erilaisia materiaaleja opetuksen tueksi. Opetushenkilökunta oli keskimääräisen tyytyväinen olemassa oleviin materiaaleihin. Tulevaisuudessa koulujen kiertotalouskehityksessä hedelmällistä olisi nostaa esiin jo olevia valmiita ja ”helppoja” oppimateriaaleja.

Kiertotaloutta edistäviä toimia on tehty jo paljon koulutilassa. Tulosten takana on nähtävillä opetushenkilökunnan välillä suuria yksilöeroja, vaikka vertailtavien itse ryhmien välillä merkittäviä eroja ei löytynyt. Kiertotalouteen tärkeänä osana nähtäviä sekä koulun sisäisiä että ulkoisia yhteistyökuvioita on tarpeen kehittää ja opetushenkilökunnalla näyttäisi olevan myös halua tähän. Varsinkin ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kohdalla yhteistyön toteuttamiseen toivotaan taloudellista apua. Huomiota voitaisiin kiinnittää myös enemmän koulurakennukseen ja opetuksessa tarvittaviin materiaaleihin, kuten esimerkiksi energiankulutukseen ja pitkäikäisiin tuotteisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Terhi Romakkaniemi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/