University of Oulu

Kierrätettyjen vuorojen funktiot monikielisten lasten ja aikuisten välisissä arkikeskusteluissa

Saved in:
Author: Näkkäläjärvi, Inker-Elli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206072623
Language: Finnish
Published: Oulu : I.-E. Näkkäläjärvi, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Frick, Maria
Reviewer: Sivonen, Jari
Frick, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani monikielisten lasten ja aikuisten välisissä arkikeskusteluissa ilmenevää kielenaineksen kierrätystä eli uudelleen käyttämistä. Tutkin, millaisissa funktioissa eli vuorovaikutustoiminnoissa sekä sekvensseissä kierrätystä esiintyy lapsilla ja aikuisilla. Tutkimuksen metodi on keskustelunanalyysi. Hyödynnän tutkimuksessani kahta erillistä aineistoa, joista ensimmäinen on itse keräämäni ja toinen, niin sanottu au pair -aineisto, peräisin Oulun yliopiston Kikosa-kokoelmasta.

Keskityn tutkimuksessani neljään eri informanttiin, 4-vuotiaaseen Jasperiin ja hänen äitiinsä Emmiin sekä 2-vuotiaaseen Eetuun ja hänen perheessään työskentelevään au pairiin Mariaan. Sekä lapsilla että aikuisilla kierrätystä esiintyy useissa eri vuorovaikutustoiminnoissa. Lasten kierrätystapaukset jakaantuvat yhteensä viiteen eri kategoriaan, jotka ovat kierrätys vastauksena kysymykseen, kierrätys reaktiona direktiiviin, kierrätys vahvistavana vuorona, kierrätys korjausaloitteessa sekä kierrätys kielenaineksen jäljittelynä. Aikuisten kierrätystapaukset taas jakaantuvat kolmeen eri kategoriaan, jotka ovat kierrätys vahvistavana vuorona, kierrätys kysymyksessä ja kierrätys ymmärrysehdokkaassa. Tutkimustulokseni osoittavat, että kierrätystä esiintyy monenlaisissa funktioissa ja sekvensseissä sekä tutkimuksen lapsilla että aikusilla.

The functions of recycled turns in daily conversations between multilingual children and adults

Abstract

In this master’s thesis, I study the recycling of linguistic material in daily conversations between multilingual children and adults. Using the methodology of conversational analysis, I examine the functions and sequences in which the recycled turns of children and adults appear. I combine two separate sources of data in my research: one consists of material I have collected myself, whereas the other is from the University of Oulu Kikosa Collection. I focus on 4-year-old Jasper and his mother Emmi as well as 2-year-old Eetu and Maria, the au pair working in his family.

My research indicates that the recycled turns of both children and adults appear in multiple interactional functions. The recycled turns of children appear in five different functions: responding to a question, reacting to a directive, confirming a previous turn, repair initiation, and imitation. The adults’ recycled turns appear in three functions, which are confirming a previous turn, questions, and candidate understandings. The findings of my research show that recycling appears in multiple functions and sequences with both the children and the adults.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inker-Elli Näkkäläjärvi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/