University of Oulu

Kehotunnekasvatus alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa

Saved in:
Author: Keränen, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206072630
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Keränen, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on tuoda esille alle 3-vuotiaiden kehotunnekasvatusta ja kuvata kehotunnekasvatuksen toteuttamisen menetelmiä alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa. Keho-tunnekasvatus kuuluu jokaisen lapsen oikeuksiin, mutta sen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ei ole vakiintunut osaksi pedagogista toimintaa. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa kuitenkin korostuu kehollisuus ja tunteet osana arjen pedagogiikkaa, johon seksuaalisuus ja kehotunnekasvatuskin kuuluvat. Laadukkaan ja suunnitelmallisen kehotunnekasvatuksen kautta lapset oppivat arvostamaan kehoaan ja luottamaan kehoonsa. Vahvistamalla lasten kehoitsetuntoa ja sitä kautta heidän minäkuvaansa kasvaa lapsista vahvempia ja pystyvämpiä yksilöitä.

Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Yhdistin ja vertailin lähdemateriaalista löytynyttä tietoa ja muodostin sitä kautta näkökulmia kehotunnekasvatuksesta alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa. Tutkimuksen aikana kaksi näkökulmaa kehollisuus ja vuorovaikutuksellisuus osana kehotunnekasvatuksen toteuttamista nousivat erityisesti esille vastatessani tutkimuskysymyksiini: “Miten alle 3-vuotiaiden pedagogiikan teoriat ohjaavat kehotunnekasvatuksen toteuttamista varhaiskasvatuksessa?” ja “Millaisin menetelmin alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa voidaan toteuttaa kehotunnekasvatusta?”.

Tutkimukseni osoitti, kuinka kehotunnekasvatus alle 3-vuotiaidene pedagogiikassa on tärkeässä roolissa kehoitsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumiselle. Alle 3-vuotiaiden kehotunnekasvatuksessa luontainen kehon tutkiminen ja uteliaisuus ja nonverbaali vuorovaikutus sekä fyysisyys ovat tärkeässä roolissa lapsen kehityksen kannalta. Varhaislapsuuden merkitys nimenomaan vahvan minäkuvan ja kehoitsetunnon rakentumiselle tunnistetaan, mutta silti kehotunnekasvatuksen toteuttaminen koetaan usein haastavaksi varhaiskasvattajien näkökulmasta tiedon ja koulutuksen puutteellisuuden vuoksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Keränen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.