University of Oulu

Inklusiivisten arvojen näyttäytyminen varhaiskasvatuksen pedagogiikassa ja inklusiivisuutta edistävät pedagogiset käytänteet

Saved in:
Author: Ylipää, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206072633
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ylipää, 2022
Publish Date: 2022-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkin inklusiivisia arvoja ja niiden näyttäytymistä varhaiskasvatuksen pedagogiikassa sekä pedagogisia käytänteitä, joilla inklusiivisuutta edistetään. Kuvaan inklusiivisuutta laajalla varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin tasolla painottaen tarkastelussa varhaiskasvatuksen opettajan roolia. Inkluusion päämääränä on turvata tasavertaiset oikeudet ja taata tasa-arvo ihmisten välille. Inklusiivisuus näyttäytyy koko varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kattavana arvona, periaatteena ja ajattelun tapana. Varhaiskasvatuksen inklusiivisuus on hyödyksi kaikille lapsille. Tavoitteena on jokaisen lapsen oikeus ja mahdollisuus kasvaa luonnollisessa pedagogisessa ympäristössä, ja lapsi saa tarvitsemaansa pedagogista tukea ensisijaisesti lähiympäristössään. Inklusiivisuudella on yhä suurempi painoarvo varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, ja sen aineistona on hyödynnetty tutkimuskysymysten kannalta tarkoituksenmukaista tieteellistä lähdekirjallisuutta.

Aineiston perusteella keskeisiä inklusiivisia arvoja ovat tasa-arvo, kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet, osallisuus, yhdenvertaisuus ja moninaisuuden arvostaminen. Osallisuus ja vuorovaikutus limittyvät tiiviisti inklusiiviseen varhaiskasvatukseen. Inkluusiota edistetään pedagogisin käytäntein, joita kuvaan tutkielmassani varhaiskasvatuksen opettajan roolin, yhteistyön, pedagogisen ympäristön ja pedagogisten menetelmien osa-alueiden kautta. Aineiston perusteella esiin nousevat arvojen taso ja toiminnan taso. Inklusiiviset arvot vaikuttavat sisäistettyinä varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnan taustalla, ja toisaalta inklusiivisuutta edistetään toimien inklusiivisten arvojen suuntaisesti ja hyödyntäen pedagogisia menetelmiä.

Inklusiivisen arvopohjan tuominen käytännön toimintaan ja inklusiivisuuden edistäminen edellyttävät pedagogista asiantuntijuutta, sitoutumista sekä arvojen tuntemista ja tiedostamista. Inklusiivisuutta edistetään vähentäen erilaisuutta aiheuttavia tekijöitä varhaiskasvatuksessa. Keskeistä on inklusiivisen toimintakulttuurin johtaminen ja kehittäminen sekä inklusiivisuuden toteutumisen arviointi. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen onnistuneena lopputuloksena nähdään ennen kaikkea lapsen oppiminen, osallisuus ja sitoutuneisuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Ylipää, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/