University of Oulu

Autismikirjon häiriön sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet ja mielen teorian näkökulma

Saved in:
Author: Määttä, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206072634
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Määttä, 2022
Publish Date: 2022-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Autismikirjon häiriö on keskushermoston neurobiologinen kehityshäiriö, jossa oireiden kirjo on moninainen sekä oireiden vaikeusaste voi vaihdella paljon yksilöiden välillä. Autismikirjossa oireita esiintyy kahdella pääalueella. Näitä pääalueita ovat 1.) puutteet ja poikkeavuudet vastavuoroisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä kommunikoinnissa 2.) rajoittuneet, toistuvat ja joustamattomat käyttäytymismallit sekä rajoittuneet ja poikkeavat kiinnostuksen kohteet. Autismikirjon vaikeudet korostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet voidaan jakaa pragmaattisiin vaikeuksiin ja nonverbaalin kommunikaation haasteisiin. Keskeistä on, että oireista aiheutuu haittaa yksilön jokapäiväiseen elämään. Koulupäivät sisältävät paljon sosiaalista vuorovaikutusta, joka haastaa erityisesti autismikirjon lapsia. Inkluusion myötä autismikirjon lapset voivat opiskella osana yleisopetusta. Tämän myötä luokanopettajilla tulee olla tarvittavasti tietoa autismikirjon tuomista haasteista, jotta he osaavat rakentaa yksilölle sopivat tukitoimet.

Autismikirjon häiriöön on liitetty tavallisesta poikkeava tapa hahmottaa muiden ajatuksia ja mielentiloja. Mielen teoria on yksi näkökulma, jonka kautta on pyritty selittämään autismikirjolle ominaisia sosiaalisia ja kommunikatiivisia vaikeuksia. Tässä kandidaatin tutkielmassa tavoitteeni on selvittää, että millainen on autismikirjon henkilön mielen teoria ja voidaanko erilaisella mielen teorialla selittää sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Tutkimus on kirjallisuuskatsaus, joka pohjautuu aikaisempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen.

Tutkielmani perusteella autismikirjon henkilöillä on heikosti kehittynyt mielen teoria ja se on erilainen entä ei-autistisilla henkilöillä. Erilaisella mielen teorialla voidaan osittain selittää autismikirjolle ominaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Erilainen mielen teoria ei kuitenkaan yksinään riitä selittämään moninaisia vaikeuksia. Tietoisuus erilaisesta mielen teoriasta poikkeavan käyttäytymisen takana, voi auttaa ymmärtämään paremmin autismikirjolle ominaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita.

Challenges of social interaction in autism spectrum disorder and a perspective on the theory of the mind

Abstract

Autism spectrum disorder is a neurobiological developmental disorder of the central nervous system where the spectrum of symptoms is diverse and the severity of symptoms can vary greatly between individuals. The symptoms occur in two main areas 1.) gaps and anomalies in mutual social interaction and communication 2.) limited, repetitive and inflexible patterns of behavior as well as limited and abnormal point of interests. The difficulties of autism spectrum are highlighted in social interaction. The challenges of social interaction can be divided into pragmatic difficulties and challenges of nonverbal communication. The essential issue is that the symptoms are causing hindrance to an individual’s daily life. School days contain social interaction that challenges children with autism spectrum disorders. Along with inclusion, children with autism spectrum can study as part of general education. This requires that teachers need to have the necessary knowledge about the challenges posed by the autism spectrum so that they can prepare appropriate support measures for the individual.

The autism spectrum disorder is associated with an unusual way of perceiving the thoughts and states of mind of other individuals. The theory of the mind is one point of view which objective is to explain the social and communicative difficulties related to the autism spectrum disorder. The objective of this thesis is to resolve what the mind theory of a person with autism spectrum is like and whether an extraordinary theory of mind could explain the challenges of the social interaction. This thesis is a review which is based on the literature and research done earlier.

Based on my research, individuals with an autism spectrum have a poorly developed theory of mind and it is different compared to the theory of mind of a non-autistic individual. The extraordinary theory of the mind can partially explain the social interaction challenges that are typical to individuals with the autism spectrum. The extraordinary theory of the mind doesn’t seldom explain all the difficulties. Awareness that the extraordinary theory of mind is causing abnormal behaviors may help to better understand the challenges related to the social interactions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Määttä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/