University of Oulu

”Tomorrow i’ll be happy again, tomorrow i’ll be pretty again”: naissubjektin kontekstit ja modernismi Jean Rhysin romaanissa Good Morning, Midnight

Saved in:
Author: Riihinen, Eleonoora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206082652
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Riihinen, 2022
Publish Date: 2022-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ojajärvi, Jussi
Reviewer: Työlahti, Nina
Ojajärvi, Jussi
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen naissubjektin esityksiä Jean Rhysin romaanissa Good Morning, Midnight (1939). Analysoin, miten modernistiset tyylipiirteet määrittävät päähenkilön kokevan minän esitystä ja romaanin kerrontaa sekä miten nämä piirteet reagoivat sosiaalisiin konteksteihin: moderniteettiin, kapitalistiseen arvonmuodostusjärjestelmään sekä sukupuolittuneeseen valtarakenteeseen. Tutkimuslähtökohtani on moniperspektiivinen, eli sovellan työssäni modernismin tyylipiirteiden analyysia sekä kapitalismikriittistä ja intersektionaalista luentaa. Pyrkimykseni on koota tutkimuskäsitteiden, lähiluvun ja aiemman Rhys-tutkimuksen kautta tietoa teoksen kokevan minän toimijuutta määrittävistä piirteistä. Lisäksi analysoin, millaista kriittistä kartoitusta tämä subjektin esitys tekee sukupuolittuneesta kulutuskulttuurista.

Modernismin tyylipiirteiden määrittelyssä päälähteeni on Stephen Kernin teos The Modernist Novel. A Critical Introduction (2011). Romaanin kapitalismin kontekstia teoksessa analysoin luokan, työn, markkina-arvon, kulutuskulttuurin ja markkinafantasian käsitteiden kautta. Hyödynnän myös löyhänä teoreettisena lähtökohtana Fredric Jamesonin kehittämiä käsitteitä kognitiivisesta kartoittamisesta ja poliittisesta tiedostamattomasta. Tutkielman intersektionaalinen teorianäkökulma pohjautuu muun muassa Leslie McCallin artikkeliin ”The Complexity of Intersectionality”. (2005). Tärkeimpiä keskustelukumppaneita aiemman Rhys-tutkimuksen osalta ovat Carey James Mickalites, Cathleen Maslen ja Alissa Karl.

Analyysissani erittelen romaanin modernistisia piirteitä lähtien heikosta juonesta, subjektiivisuuden painottumisesta aina kerronnan kausaliteetin hajoamiseen sekä toistuviin symbolisesti latautuneisiin aihelmiin ja melankoliseen subjektiin. Tutkielmani etenee modernismin tyylipiirteistä kohti yhteiskunnallisten kontekstien analyysia. Esitän, että moderniteetissa, jossa kokoavat perinteiset arvot ovat hajonneet, minäkertoja kipuilee eri tavoin yrittäessään muodostaa käsitystä itsestään urbaanissa kaupunkitilassa. Tarkennan luentaani osoittamalla, että tämä kokemus kiinnittyy edelleen kapitalismin kontekstiin: työhön, kuluttamiseen sekä yhteiskunnan tavaraistumisen muotoihin. Intersektionaalisen luennan kautta hahmottuu, että myös sukupuoli ja ikä rajoittavat eri tavoin päähenkilön toimijuutta.

Keskeisimpiä johtopäätöksiäni on, että romaani tekee kriittistä kartoituista erilaisista sukupuolittuneista valtarakenteista kulutuskapitalismin sisällä. Päähenkilö pakenee merkityksettömyyden kokemusta ja menneisyyden traumoja kuluttajuuteen, sen ideaaleihin ja rituaaleihin. Tämä näkyy myös teoksen muodossa ja rakenteessa, jotka korostavat toisteisuutta sekä kierteistä liikettä markkinafantasian toivon ja pettymyksen välisessä jännitteessä. Romaani nostaa esiin myös kulutukseen liittyen naiserityisiä teemoja ja kantaa näitä moninaisia sisällön aineksiaan modernistisessa muodossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eleonoora Riihinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/