University of Oulu

Lasten tunteiden säätelyn tukeminen arjen haastavissa tilanteissa

Saved in:
Author: Ollila, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206092691
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ollila, 2022
Publish Date: 2022-06-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tavoitteena on lisätä erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien tietoisuutta, miten lasten tunteiden säätelytaitojen oppimista voidaan tukea arjessa ja arjen haastavissa tilanteissa. Tarkastelen tutkimusten ja kirjallisuuden kautta lasten tunteiden ilmenemistä sekä tunteiden säätelyn kehittymistä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla. Lisäksi selvitän, miten lapsen tunteiden säätelyn haasteet voivat näkyä arjen haastavissa tilanteissa. Lopussa kerron tutkimusten ja kirjallisuuden pohjalta, miten varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymistä arjen keskellä sekä haastavissa kasvatustilanteissa.

Tutkimus toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, tarkemmin ottaen integroivana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksessa perehdytään kriittisesti arvioiden laajasti ja monipuolisesti tutkimusaiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, tutkimuksiin sekä tieteellisiin artikkeleihin. Lähdeaineistona käytetään niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin tieteellisiä tutkimuksia, artikkeleita sekä kirjallisuutta. Lähdeaineiston avulla etsitään vastauksia tutkimuskysymykseen, kootaan tietoa yhteen ja tehdään niiden pohjalta johtopäätöksiä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tunteiden säätelytaitojen tukemisen lähtökohtina on turvallisen kiintymyssuhteen muodostaminen, lämmin vuorovaikutus, sekä aikuisen sensitiivisyys. Varhaiskasvatuksen opettajan tulee havainnoida aktiivisesti toimintaa, jotta hän voi tietää, millaista tukea kukin lapsi tarvitsee tunteidensa säätelyyn ja missä tilanteissa. Tutkimuksessa selviää, että tunteiden säätelytaitojen tukeminen ainoastaan haastavissa kasvatustilanteissa ei riitä, vaan lasten tunteiden säätelyn tukemisessa tulee pyrkiä myös kaikkea haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäiseviä tunteiden kanssasäätelyn strategioita ovat tilanteen valinta, tilanteen muuttaminen, tarkkaavuuden siirtäminen sekä kognitiivinen muutos. Arjen haastavissa kasvatustilanteissa varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea lapsen tunteiden säätelyä pyrkimällä häntä muuttamaan reaktiotaan tunteita herättävään asiaan joko toiminnallisilla tai tiedollisilla kanssasäätelyn keinoilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Ollila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/