University of Oulu

Autismikirjoon kuuluvien lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Sulkala, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206102699
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Sulkala, 2022
Publish Date: 2022-06-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena on avata autismikirjon häiriöiden esiintymistä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla ja esitellä tuen keinoja, joita voidaan käyttää heidän kanssaan. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa korostuivat narratiivinen ja meta-analyysin keinot. Metodeina käytin aikaisempien tutkimusten lähdeluettelon selaamista, joista poimin itselleni relevanteimmat lähteet. Sen lisäksi käytin Arto- ja Ebsco-tietokantoja etsiessäni tutkimuksia aiheesta. Tutkielman aihe valikoitui oman mielenkiinnon pohjalta ja sen tarpeellisuudesta. Aiheesta on tehty hyvin vähän tutkimuksia, jonka vuoksi se on oleellinen varhaiskasvatuksen kentällä.

Tutkielmassani on tuotu esille konkreettiset keinot, joilla autismikirjoon kuuluvaa lasta voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Olen sivunnut tutkielmassani inkluusiota ja inklusiivista näkökulmaa varhaiskasvatuksen kontekstissa.

Autismikirjoon kuuluvan lapsen tuen keinoihin kuuluu erityisopettajan konsultointi ja monialainen yhteistyö, vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät, mallittaminen, vaihtoehtoisuus, vahvuusperustainen pedagogiikka, struktuuri ja ennakointi sekä ympäristön muokkaaminen. Inkluusio oli mainittu tai selitetty auki useassa tutkimuksessa, joita käytin lähteenä tutkielmassani.

Tutkielmani on luotettava ja yleistettävissä vaikka tutkimusten määrä onkin vähäinen. Se on kirjoitettu konkretiaa myötäillen, jotta se olisi mahdollisimman helppo siirtää käytäntöön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Sulkala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.