University of Oulu

Abessiivin käännöstapoja Mika Waltarin romaanissa Sinuhe egyptiläinen

Saved in:
Author: Diladi, Eduard1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206102717
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Diladi, 2022
Publish Date: 2022-06-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Brunni, Sisko
Reviewer: Sivonen, Jari
Brunni, Sisko
Description:

Tiivistelmä

Tutkin pro gradu -tutkielmassani abessiivin käännöstapoja tšekin kieleen romaanissa Sinuhe egyptiläinen. Tutkielmani aineistona toimi tšekkiläinen rinnakkaiskorpus. Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, millä tavoilla suomen kielen abessiivin voi kääntää tšekin kieleen. Samalla halusin selvittää, millä tavoilla abessiivin merkitys ilmaistaan tšekin kielessä. Valtaosa aineistoni esimerkeistä oli MA-infinitiivin abessiivimuotoja, mutta saavuttaakseni tavoitteeni tarkastelin sekä MA-infinitiivissä olevia abessiivimuotoja että nominien abessiivimuotoja. Metodina tutkielmani analyysiosassa käytin kaksisuuntaista kontrastointia, koska se parhaiten sopii kahden kielen vertailuun. Varsinaisessa analyysissa käytin deskriptiivistä menetelmää.

Tutkielmani analyysissa tarkastelin yhteensä 465 abessiivitapausta. Analyysini tulokset näyttävät sen, että abessiivin voi kääntää tšekin kieleen adverbilla, verbimuodoilla, prepositiolausekkeella, sivulauseella, nomineilla, konjunktiolla tai muulla semanttisesti vastaamattomalla verbillä. Sen lisäksi kävi tuloksista ilmi, että abessiivin voi kääntää tšekin kieleen viidellä eri verbimuodoilla. Analyysissani tutkin myös, millä tavoilla abessiivin merkityksen voi ilmaista tšekin kielessä. Abessiivin merkityksen ʼilman, vailleʼ asetin analyysissani vertailuperustaksi. Vertailuperusta on se muuttumaton suure, joka yhdistää molemmat verrattavat kielet. Tulokseni näyttävät sen, että abessiivin merkityksen voi tšekin kielessä ilmaista kolmella eri tavalla: adverbilla, kielteisen partikkelin ne ʼeiʼ avulla ja prepositioilla bez ʼilmanʼ ja aniž ʼilmanʼ.

Tutkimukseni aihetta voisi syventää esimerkiksi vertaamalla saman aineiston eri käännöksiä. Enemmän mahdollisuuksia antaisi myös suppeampi aineisto, jossa voisi tutkia abessiivia ja sen vastineita ottaen huomioon niiden tehtävät lauseessa. Lisäksi vaihtoehtona olisi verrata jonkin muun marginaalisen suomen kielen sijan käännöksiä tässä työssä esitetyllä tavalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eduard Diladi, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.