University of Oulu

Kolmiportaisen tukimallin toteutuminen peruskoulussa

Saved in:
Author: Aitto-Oja, Helka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206132725
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Aitto-Oja, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman aiheena on kolmiportaisen oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutuminen peruskoulussa. Aihe on ajankohtainen ja siitä on käyty paljon julkista keskustelua mediassa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä tarkoittaa kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tukimalli, ja miten se toteutuu käytännössä nykypäivän koulumaailmassa. Tuon esille opettajien ja rehtoreiden kokemukset tukimallista, sillä siitä näkökulmasta oli saatavilla eniten kirjallisuutta. Tulevana opettajana minua myös kiinnostaa erityisesti opettajan näkökulma aiheesta. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuus koostuu pääosin suomalaisesta tutkimuksesta, mutta joukossa on myös useampia kansainvälisiä lähteitä.

Suomalaisessa erityisopetuksen historiassa on otettu valtava harppaus kohti inklusiivista koulua viimeisen sadan vuoden aikana. Muutokset eivät kuitenkaan ole tapahtuneet nopeasti, vaan integraatiota ja inkluusiota kohti on siirrytty pienin harppauksin. Nykyään inkluusioajattelu ohjaa koulumaailman toimintaa ja kolmiportaisen tukimallin taustalla onkin ajatus inklusiivisesta opetuksesta ja varhaisesta puuttumisesta.

Kolmiportainen tukimalli otettiin käyttöön ajatuksena kaikkien oppilaiden oppiminen ja varhainen puuttuminen oppimisen ja koulunkäynnin haasteisiin. Tarkoituksena oli myös opettajan työtaakan helpottaminen järjestelmällisemmän tuen tarjonnan keinoin. Varhainen puuttuminen onkin koettu helpommaksi tuen suunnitelmallisuuden ja järjestelmällisyyden lisääntyessä. Dokumentointi on koettu tuen tarjonnassa hyödylliseksi, mutta se on myös lisännyt opettajien työmäärää valtavasti. Tuen tehostamiseen liittyvät toimet vievät opettajilta aikaa muun opetuksen ja eriyttämisen suunnittelusta.

Kolmiportaista tukimallia koskeva lakiuudistus on tuonut mukanaan paljon hyvää, mutta järjestelmä vaatii vielä kehittämistä. Jatkoa ajatellen kehittämisessä tulisi huomioida entistä paremmin alueellinen tasa-arvo, osaavien asiantuntijoiden saatavuus sekä taloudelliset resurssit. Opettajien perehdyttämiseen tulisi myös panostaa nykyistä enemmän, sillä monet opettajat kaipaisivat parempia ohjeistuksia tuen järjestelmään ja sen käsitteisiin liittyen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Helka Aitto-Oja, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/