University of Oulu

Ympäristönäkökohtien sekä työterveys- ja työturvallisuusriskien kartoitus osana ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän kehitystä Kaiku Ympäristö Oy:lle

Saved in:
Author: Korpi, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206132728
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Korpi, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Yritysten ja muiden organisaatioiden ympäristönsuojelun tasoon kiinnitetään jatkuvasti voimakkaammin huomiota tutkimustiedon kertyessä ja lainsäädännön tiukentuessa. Samaan aikaan työnantajien on huolehdittava siitä, että jokaiselle työntekijälle pystytään tarjoamaan terveellinen ja turvallinen työympäristö. Ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusasioita, myöhemmin TTT-asioita, voidaan hallita Ympäristöjärjestelmästandardiin ISO 14001 ja Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardiin ISO 45001 perustuvalla ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmällä. Näin voidaan osaltaan varmistua esimerkiksi ympäristönsuojelulaissa ja työturvallisuuslaissa säädettyjen velvoitteiden täyttymisestä. Standardit perustuvat systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja jatkuvaa parantamista korostavaan PDCA-malliin (plan, do, check, act). Järjestelmän suunnitteluvaiheessa tulee kartoittaa toiminnan ympäristönäkökohdat eli haitalliset ja hyödylliset ympäristövaikutukset ja TTT-riskit sekä määrittää keinot näiden hallintaan ja seurantaan. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli kuvata Kaiku Ympäristö Oy:n ympäristönäkökohtien ja TTT-riskien kartoitus, sen merkitys osana yrityksen ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän kehittämistä, sekä kartoituksen tulosten hyödyntäminen yrityksen toiminnassa.

Kaiku Ympäristö Oy on vuonna 2019 perustettu vaativien jäteongelmien ratkomiseen ja kierrätysratkaisujen kehittämiseen erikoistunut kiertotalousyhtiö, joka on ottamassa käyttöön standardeihin ISO 14001 ja ISO 45001 perustuvaa ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmää. Kaikun toiminnan ympäristönäkökohtien ja TTT-riskien kartoitus toteutettiin vuoden 2021 kesä-joulukuussa. Kartoituksessa hyödynnettiin Kaikun toiminta-alueiden ympäristölupatietoa sekä saatavilla olevia tietoja ympäristönäkökohtiin liittyvistä haitallisista ja hyödyllisistä ympäristövaikutuksista.

Jokaisen toiminnon TTT-riskien kartoitukseen sisällytettiin kenttäkäynti. Merkittävyydelle annettiin ympäristönäkökohdille ja TTT-riskeille omat raja-arvonsa, joiden täyttyessä tai ylittyessä ympäristönäkökohta tai TTT-riski luetaan kuuluvaksi merkittävimpiin riskeihin tai mahdollisuuksiin. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja TTT-riskit muodostivat yhdessä Kaikun työterveys- ja työturvallisuus sekä ympäristöpolitiikan kanssa pohjan yrityksen ympäristö- ja TTT-tavoitteiden asettamiselle. Lisäksi, kun merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja TTT-riskit tunnetaan, osataan määrittää ja jakaa tarvittavat resurssit riskien hallintaan sekä hyödyllisiin ympäristövaikutuksiin ja TTT-mahdollisuuksiin liittyvän potentiaalin hyödyntämiseen. Uudet toiminnot voidaan kartoittaa tässä työssä kuvatun riskien ja mahdollisuuksien kartoituksen luomalle perustalle.

Ympäristö- ja TTT-riskien ja -mahdollisuuksien pisteytykselle ei ole olemassa yhtä tiettyä ohjetta eikä menetelmää. Kartoituksessa riskeille ja mahdollisuuksille annetut pisteet ovat kartoituksen tehneiden henkilöiden harkinnanvaraisia perustuen näiden henkilöiden tietoon ja kokemukseen tarkasteltavasta asiasta. Kun Kaikun järjestelmä on otettu käyttöön, aletaan toteuttaa sisäistä auditointiohjelmaa, jonka osana kartoituksessa tehtyjä pisteytyksiä arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan. Kartoitus tulee arvioiduksi myös järjestelmän ulkoisessa sertifiointiauditoinnissa syksyllä 2022. Tässä kandidaatintyössä kuvatun kartoituksen kaltaisten vastaavien toteutusten tulokset voivat vaihdella suurestikin samankin alan eri organisaatiossa, mikä on tärkeää muistaa työn tuloksia tarkastellessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Korpi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/