University of Oulu

Miten rakennetaan menestyviä työnantajabrändejä? : työnantajabrändääminen prosessina

Saved in:
Author: Niskanen, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206132740
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Niskanen, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juntunen, Mari
Reviewer: Juntunen, Mari
Juga, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten todistettavasti menestyneen työnantajabrändin rakentaneet yritykset tekevät työnantajabrändäystä. Aihetta tutkitaan prosessiteorioiden avulla. Tutkimuksessa selvitetään minkälaista prosessia yritykset käyttävät, ketkä siihen osallistuvat ja mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat prosessiin. Prosessia tutkitaan erityisesti teleologiateorian kautta.

Työnantajabrändeistä on tullut liikkeenjohdolle tärkeä työkalu, kun kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Parhaiden osaajien houkutteleminen työyhteisöön luo kilpailuetua, joka ei ole kopioitavissa. Tästä huolimatta sitä, miten organisaatio tekee itsestään houkuttelevan työnantajan ei ole juuri tutkittu sisäisestä näkökulmasta. Aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyt mallit eivät pohjaa prosessi-teorioihin ja ovat yksinkertaistuksia monimutkaisesta ilmiöstä.

Tutkimuksen metodologiana on käytetty ankkuroitua teoriaa, jonka avulla voidaan luoda uutta teoriaa sellaisiin aukkoihin, missä sitä ei ole. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla asiantuntijoita kahdesta tutkitusti menestyneen työnantajabrändin rakentaneesta yrityksestä. Vertailemalla haastatteluaineistoja ja aikaisempaa kirjallisuutta tutkimuksessa muodostetaan uutta teoriaa siitä, minkälaisten prosessien kautta työnantajabrändiä rakennetaan.

Työnantajabrändin rakentaminen pitäisi nähdä jatkossa kerroksittaisena, jotta sillä voidaan puhutella useampia organisaation sidosryhmiä. Kun organisaation eri tasot osallistuvat brändin rakentamiseen, brändi kykenee puhuttelemaan kohdettaan henkilökohtaisemmalla tasolla.

Työnantajabrändäykseen osallistuu laaja joukko eri sidosryhmiä ja erityisesti työnantajabrändäyksen aktorin täytyy kyetä sitouttamaan ja koordinoimaan tämän verkoston toimintaa. Jokaisella verkoston jäsenellä on lopputuloksen kannalta tärkeä rooli ja verkosto luo yhdessä työnantajabrändäyksen arvon.

Organisaation muut brändit ovat jatkuvassa vuorovaikutus suhteessa keskenään. Esimerkiksi kuluttajabrändi ja työnantajabrändi luovat toisilleen mahdollisuuksia, mutta toimivat myös rajoittavina tekijöinä siitä, minkälaisella viestillä ja sisällöllä kohderyhmiä voidaan puhutella, jotta brändi säilyy yhtenäisenä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Niskanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/