University of Oulu

Arvon yhteisluomisen mahdollisuuksien vahvistaminen osana B2B-liikesuhteita tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa

Saved in:
Author: Kalliosalo, Tuuli1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206132743
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kalliosalo, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Komulainen, Hanna
Reviewer: Komulainen, Hanna
Juntunen, Jouni
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan arvon yhteisluontia B2B-liikesuhteissa tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa. Yhteisen arvonluonnin avulla yhteistyön osapuolet voivat vahvistaa esimerkiksi kilpailukykyään markkinalla. Tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten arvon yhteisluonnin mahdollisuuksia voidaan vahvistaa kahdenvälisissä yhteistyösuhteissa. Yhden osapuolen näkökulman sijaan työssä tutkitaan sekä palveluntarjoajan että asiakkaan arvoon liittyviä painotuksia. Tämän kautta luodaan molemminpuolista kokonaiskuvaa arvon yhteisluonnin ilmiöstä liikesuhteissa. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään erityisesti service logicia ja Grönroosin ja Voiman arvonluonnin piirejä ja samalla tuotetaan uutta näkemystä siihen, miten mallia voidaan hyödyntää empiirisessä tutkimuksessa arvon yhteisluonnin prosessien tarkastelussa.

Teoriaosuudessa rakennetaan katsaus arvon yhteisluomisen historiaan ja muodostetaan kuva keskeisimmistä arvon yhteisluonnin logiikoista: service-dominant logicista, service logicista ja customer-dominant logicista. Liikesuhteiden arvonluontia tarkastellaan erityisesti tietointensiivisen palveluliiketoiminnan kontekstissa. Tutkielmassa hyödynnetään Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyösuhteita, ja aineistona toimii sekä palveluntarjoajan että asiakkaiden haastattelut. Aineistoa tarkastellaan neljän tietointensiiviseen palveluliiketoimintaan kytkeytyvän yhteistyön interaktion osa-alueen: myynnin ja markkinoinnin, yhteistyöprojektien, asiakassuhteen ja kommunikaation sekä palveluiden kehittämisen ja innovaatioiden, valossa.

Tutkimustulokset osoittavat, että toimittajan ja asiakkaan arvoon liittyvät painotukset voivat olla paikoitellen hyvinkin erilaisia ja tämä tulee huomioida asiakassuhteen hoidossa. Toimittajan arvoon liittyvissä painotuksissa korostuu mm. asiakassuhteen arvo omien palveluiden ja menetelmien kehittämiselle sekä osaamisen ja asiakasymmärryksen vahvistamiselle. Asiakkaan arvopainotuksissa nousee esiin mm. yhteistyön ja kommunikaation sujuvuus, tiedon saamisen riittävyys, aikataulujen pitävyys sekä tulosten hyödynnettävyys asiakkaan omassa liiketoiminnassa.

Myynnissä ja markkinoinnissa yhteisen arvonluonnin mahdollisuuksia vahvistaa vuorovaikutteinen, iteratiivinen ja molemmin puolin aloitteellinen keskustelu uusiin projekteihin liittyen sekä toimivat henkilösuhteet. Yhteistyöprojekteissa mahdollisuuksia yhteiseen arvonluontiin tukee tavoitteiden selkeys osapuolten välillä, kokemus yhdessä tekemisestä sekä projekteissa toimivien yksilöiden henkilökohtainen motivaatio. Asiakassuhteen ja kommunikaation osalta arvon yhteisluonnin mahdollisuuksia vahvistaa kommunikaation molemminpuolinen aktiivisuus, toisen osapuolen vahva tunteminen ja luottamus osapuolten välillä. Palveluiden kehittämisen ja innovaatioiden kohdalla mahdollisuuksia tukee innovointi kiinteänä osana yhteistyöprojekteja, resurssoinnin riittävyys ja osapuolten yhteiset intressit ohjaamassa palveluiden kehittämistä ja innovointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuuli Kalliosalo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/