University of Oulu

Kyläyhteisö kaupungissa : Rekolan keskustan kehityssuunnitelma

Saved in:
Author: Ratia, Erno1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 67.5 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206132746
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ratia, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Kyläyhteisö kaupungissa on tutkielmapainotteisen ja suunnitelmapainotteisen työn välimaastoon sijoittuva diplomityö, jonka painopiste on yhdyskuntasuunnittelussa. Työssä esitellään vireillä oleva Vantaan Rekolan keskustan kaavamuutosprosessi ja viitesuunnitelma sekä laaditaan vaihtoehtoinen suunnitelma suunnittelualueen kehittämiseksi. Suunnitelman tavoitteena on tehostaa maankäyttöä ympäristön erityispiirteet huomioivalla tavalla ja tukea alueen yhteisöllisyyttä.

Työ on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään Rekolan kehittymistä ja suunnittelutyötä ohjaavia teemoja. Toisessa osassa esitellään Rekolan historiaa, kehitystä ja nykytilaa. Kolmannessa osassa esitellään tarkemmin suunnittelualue, asemakaavamuutosprosessi ja prosessin yhteydessä toteutettu kehittämiskysely. Näiden aineistojen pohjalta laadittu kehityssuunnitelma muodostaa työn neljännen osan. Lopuksi on esitetty yhteenveto työstä.

Suunnitelman lähtökohtana on ollut olemassa olevan rakennuskannan ja Rekolan yleisilmeen säilyttäminen. Suunnittelualuetta on täydennetty matalaa ja tiivistä rakennustapaa noudattaen. Asukkaiden ja muiden aluetta käyttävien sosiaalisia kohtaamisia on pyritty lisäämään, mikä toimii pohjana yhteisöllisyyden muodostumiselle.

Village community in a city

Abstract

Village community in a city is a hybrid between a research-oriented and a design-oriented master’s thesis with focus on urban planning. The thesis introduces the reader to the proposal for new local detailed plan and the reference plan for village center of Rekola, Vantaa and creates an alternative plan for the design area. The aim of the alternative plan is to use the land more efficiently while taking into consideration the defining features of the surrounding environment and to support the sense of community.

The thesis is devided into four parts. First part covers topics that will affect the development of Rekola and the plan. The second part introduces the reader to Rekola, it’s history and development. The third part focuses on the design area, the process of the new local detailed plan and the related survey conducted by city of Vantaa. The alternative plan for the area forms the fourth part of the thesis. Conclusions made during the design process are presented at the end.

The basis for the plan was conserving the existing buildings and the overall look of Rekola. The urban fabric of the design area has been supplemented with low-rise, high-density housing. The social encounters between habitants has been increased, which is the starting point for the formation of communal spirit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erno Ratia, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.