University of Oulu

Tilintarkastuskustannusten vaikutus tilintarkastajan valintaan pienillä paikkakunnilla

Saved in:
Author: Mäkelä, Anna-Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142751
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-K. Mäkelä, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Sahlström, Petri
Kallunki, Juha-Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset vaikuttavat tilintarkastajan valintaan pienillä paikkakunnilla. Tilintarkastajan valinnan tulisi aina perustua tilintarkastuksen laatuun, mutta tilintarkastuksen kustannuksilla voi olla vaikutusta tilintarkastajan valintaan. Erityisesti erilaiset tilintarkastuksen lisäkustannukset, kuten matkakustannukset tai ulkopuolisista palveluista aiheutuvat kustannukset voivat vaikuttaa merkittävästi tilintarkastuksesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Pienellä paikkakunnalla toimiessa riski sille, että tilintarkastaja ja tilintarkastettava yhtiö tuntevat toisensa ennen toimeksiantoa on suurempi. Etukäteinen tuttavuus voi olla uhka tilintarkastuksen riippumattomuudelle ja näin vaikuttaa negatiivisesti tilintarkastuksen laatuun. Tästä syystä tutkielma pyrkii löytämään vastauksen myös siihen, että lisääntyykö läheisyyden uhka pienillä paikkakunnilla tilintarkastajaa valittaessa.

Tutkielma on laadullinen ja tutkimusmetodina käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin pienillä paikkakunnilla toimivia pienten yhtiöiden johtohenkilöitä. Tutkimuksen kohteiksi valikoituivat pienet yhtiöt, sillä pienissä yhtiöissä tilintarkastajan valintaprosessi ja erityisesti tilintarkastajan asema yhtiössä on erilainen keskisuuriin yhtiöihin verrattuna.

Tutkimuksen perusteella on mahdollista sanoa, että tilintarkastuksen kustannukset eivät merkittävästi vaikuttaneet tilintarkastajan valintaan tutkittavissa yhtiöissä. Tilintarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia pidettiin joko mitättöminä tai niin marginaalisina, että niiden merkitys tilintarkastajan valintaprosessissa oli hyvin pieni. Kustannusten määrä tiedettiin etukäteen ja summa pysyi melko muuttumattomana vuodesta toiseen. Yllättäviä kulueriä ei syntynyt, vaan mahdollisista lisäpalveluista tai matkakustannuksista sovittiin tilintarkastajan kanssa etukäteen. Digitalisaation vaikutuksesta tilintarkastajan toimipaikan sijainnilla ei koettu olevan merkitystä, jolloin tilintarkastajaa ei valittu yhtiön toimipaikkakunnalta. Tilintarkastajan ja tilintarkastettavan ollessa toisistaan riippumattomia läheisyyden uhka ei lisääntynyt tilintarkastajaa valittaessa.

Tutkielman tulokset tarjoavat uutta näkökulmaa siihen, miten pienissä yhtiöissä tilintarkastaja valitaan ja millaiset tekijät valintaprosessissa vaikuttavat. Tutkimuksen tulokset tarjoavat tilintarkastusvelvollisille pienyhtiöille tietoa siitä, miten erityisesti sähköisten taloushallintapalveluiden käyttö voi lisätä maantieteellistä joustoa tilintarkastajan valintaprosessissa. Tulosten perusteella on myös mahdollista sanoa, että erityisesti tilintarkastuksen luotettavuus koetaan merkittävänä tekijänä tilintarkastajaa valittaessa. Tilintarkastajan valintaprosessi vastaa aina yhtiön tarpeita ja tästä syystä tutkimuksesta saatuja tuloksia ei voida sellaisenaan yleistää koskemaan suurta joukkoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Kaisa Mäkelä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/