University of Oulu

Tilintarkastuksen vaikutus yritysten korkokuluihin

Saved in:
Author: Suominen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142790
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Suominen, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan tilintarkastuksen vaikutusta yrityksen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkokustannuksiin. Koska lainanantajat saavat yrityksestä luotettavampaa tietoa suoritetun tilintarkastuksen myötä, yrityksen voi olla mahdollista alentaa vieraan pääoman kustannuksiaan tilintarkastuksen avulla. Erityisesti pienille listaamattomille yrityksille tämä voikin olla syy, joka johtaa tilintarkastajan valitsemiseen. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako suomalaisyrityksen tilinpäätöstiedoille suoritettu tilintarkastus sen velkarahoituksen kustannuksiin.

Aiemmassa kirjallisuudessa tilintarkastuksen ja korkokulujen välisestä yhteydestä on saatu ristiriitaisia tuloksia. Suurimmassa osassa aiempia tutkimuksia suoritetun tilintarkastuksen ja yrityksen matalampien vieraan pääoman kustannusten välillä on havaittu yhteys, mutta kaikissa tutkimuksissa tätä yhteyttä ei kuitenkaan ole havaittu. Koska aihetta ei ole aiemmin tutkittu paljoa suomalaisella aineistolla, tämän tutkimuksen toteuttamiseen käytetään listaamattomien suomalaisyritysten tilinpäätöstietoja.

Tutkimuksen toteuttamiseen tarvittavat tiedot kerättiin Voitto+ -yritystietokannasta. Käytettävä havaintoaineisto koostuu suomalaisyritysten raportoimista tilinpäätöstiedoista vuosilta 2016–2019. Tutkimusmenetelmänä toimii usean selittävän muuttujan regressioanalyysi, jonka avulla pystytään tarkastelemaan useiden eri muuttujien vaikutusta yrityksen korkotasoon.

Tutkielmassa havaitaan tilastollisesti merkitsevä yhteys tilintarkastuksen ja matalampien vieraan pääoman korkokustannusten väliltä. Koska aiemmat tutkimustulokset aiheesta ovat ristiriitaisia, tulos tukee joidenkin tutkimusten tuloksia ja on ristiriidassa joidenkin tulosten kanssa. Tämän lisäksi havaitaan yrityksen koon, kasvun ja velkaantumisen vaikuttavat siihen, kuinka korkeaksi lainanantajat määrittelevät myöntämälleen rahoitukselle asetettavan tuottovaatimuksen. Velkaantumisen ja koon osalta saadut tulokset vastaavat kansainvälisissä tutkimuksissa saatuja tuloksia, mutta kasvun osalta tutkimustulokset ovat ristiriidassa aiempien tutkimustulosten kanssa.

Tutkimuksesta saatavia tietoja voidaan hyödyntää yrityksissä esimerkiksi tilintarkastajan valintaan tai velkarahoituksen ottamiseen liittyvässä päätöksenteossa. Tutkimustulosten yleistettävyyden osalta on kuitenkin hyvä huomioida havaintojen pieni lukumäärä, mikä vaikuttaa siihen, missä määrin tulokset ovat yleistettävissä suurempaan populaatioon. Koska yrityksen velkaantumiseen ja kokoon liittyvät tulokset ovat samansuuntaisia kansainvälisten tutkimustulosten kanssa, näiden tekijöiden voidaan odottaa vaikuttavan myös suomalaisyritysten velkarahoituksesta aiheutuvien kustannusten suuruuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Suominen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.