University of Oulu

Näkökulmia talouskasvatukseen ja sen vaikutuksiin perusopetuksessa

Saved in:
Author: Palmroos, Hanna-Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142794
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-E. Palmroos, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee talouskasvatusta perusopetuksen kontekstissa sekä sen vaikutuksia lasten ja nuorten taloudelliseen osaamiseen. Tutkielmassa tarkastellaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä selvitetään, miten talouskasvatuksen nähdään käytännössä toteutuvan perusopetuksessa. Suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia tarkastelemalla pyritään selvittämään, millaisia vaikutuksia talouskasvatuksella on peruskouluikäisten lasten ja nuorten taloudelliseen osaamiseen.

Talouskasvatus tähtää taloudellisen osaamisen kehittymiseen, mutta sen kunnianhimoisempana päämääränä on varustaa yksilöt sellaisilla taloudelliseen osaamiseen kuuluvilla kyvyillä, jotka mahdollistavat heille oman taloudellisen käyttäytymisen muuttamisen. Tutkielmassa tarkasteltu perusopetuksen opetussuunnitelma näyttää tarjoavan hyvän ja monialaisen kehyksen taloudellisen osaamisen kehittämiseen. Käytännössä talouskasvatukseen liittyy kuitenkin perusopetuksessa erilaisia haasteita, jotka koskevat muun muassa nuorille annettavan talouskasvatuksen oikea-aikaisuutta ja käytännönläheisyyden puuttumista opetuksesta.

Vuoden 2018 PISA-tutkimuksen talousosaamista selvittäneen osion tuloksissa koulussa saatu talousopetus on Suomessa erityisen voimakkaassa yhteydessä nuorten taloudelliseen osaamiseen. Myös ne talouskasvatuksen opetusmateriaalit ja ohjelmat, joita yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tuottavat koulujen käyttöön, vaikuttavat tutkimusten perusteella myönteisesti taloudelliseen tietämykseen ja taloudellisiin asenteisiin. Yhtä lailla muut tutkielmassa tarkastellut tutkimukset osoittavat talouskasvatuksella olevan merkittävä vaikutus lasten ja nuorten taloudellisen tietämyksen kehittymiseen. Tutkimukset eivät kuitenkaan anna selkeää vastausta siihen onnistuuko talouskasvatus viimekätisessä tavoitteessaan eli muuttavatko lapset ja nuoret taloudellista käyttäytymistään taloudellisen osaamisen lisääntyessä. Kysymykseen talouskasvatuksen vaikuttavuudesta lasten ja nuorten taloudelliseen osaamiseen ei tutkielmassa saada yksiselitteistä vastausta, mutta tutkielman esiin tuomat näkökulmat herättelevät ajatuksia talouskasvatuksen kehittämisestä sekä taloudellisen käyttäytymisen arvioimisesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Emilia Palmroos, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.