University of Oulu

Traumaattisen kriisin kohdanneen oppilaan tukeminen alakoulussa

Saved in:
Author: Sinda, Sofia1; Ylimaunu, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206142836
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Sinda; V. Ylimaunu, 2022
Publish Date: 2022-06-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman aiheena on selvittää, miten koulussa voidaan tukea traumaattisen kriisin kohdannutta oppilasta.

Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Sen tavoitteena on tuoda yhteen aiempaa tutkimustietoa sekä kirjallisuutta aiheesta, joiden pohjalta esitetään yhteenveto saaduista tuloksista. Tämän kirjallisuuskatsauksen myötä lukija voi saada laajasti tietoa traumaattisen kriisin käsitteestä sekä koulun keinoista tukea lasta kyseisen tapahtuman kohdatessa.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen rajoissa käsitellään traumaattisen kriisin käsitettä, perehdytään sen etenemisvaiheisiin ja kuvaillaan sen vaikutusta lapsen hyvinvointiin. Yleisimpiä traumaattisia kriisejä ovat vakavat onnettomuudet sekä läheisen menettäminen, joihin liittyy usein myös surureaktioita. Tutkielmassa käsitellään myös lapsen tunne-elämän kehittymistä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan kuvailemalla koulun roolia tunnekasvattajana ja psykososiaalisen tuen tarjoajana. Lapsen tukemiseen psyykkisesti haastavassa tilanteessa liittyy myös ennakoiva toiminta, kuten kouluhyvinvoinnista huolehtiminen sekä resilienssin vahvistaminen positiivisen pedagogiikan keinoin.

Tutkitun tiedon pohjalta voidaan todeta, että koulun arjessa lasta voidaan tukea niin ennakoivasti kuin akuutistikin vahvistamalla hänen tunnetaitojaan sekä myönteistä minäkuvaansa. Tämä puolestaan vahvistaa lapsen resilienssiä, mikä voi edesauttaa selviytymistä traumaattisesta tapahtumasta. Traumaattisen kriisin eri vaiheiden aiheuttamat reaktiot ja kuormittavuus on otettava huomioon lapsen kouluun paluun yhteydessä. Koulun aikuisten on tärkeää on luoda sellainen ilmapiiri, jossa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja jossa hän on vapaa käsittelemään traumaattista tapahtumaa lapselle ominaisin keinoin.

Supporting student during traumatic crisis in primary school

Abstract

The main objective of this thesis is to figure it out, how school can support a child who has experienced traumatic crisis.

This thesis has been implemented as a descriptive literature review. The aim is to gather previous research results and literature about the theme, trough which we compile a summary from the results we got. From this thesis, the reader may receive extensive knowledge about traumatic crisis and how to handle the situation at school where some of the students is going trough one.

First, we focus on dealing with the concept of traumatic crisis and its stages and their impact on child’s well-being. The most common traumatic crisis are serious traffic accidents and losing your loved one. These include a lot of grief which is why we also focus on the grief reaction and how it appears on kids. In this thesis we deal with child’s emotional growth and the factors that affects it. The second research question focuses on school’s part in supporting someone who is going through traumatic crisis. What kind of emotional education there is at school and how it works as a psychosocial support provider? During these psychically challenging times proactive action becomes important. By this we mean taking care for example school well-being and to strengthen resilience trough positive pedagogy.

On the basis of the knowledge studies we can say that school is capable to support child both proactively as in an acute situation by strengthen their emotional skills and positive self-image. This in turn strengthens their resilience which may help them to get through traumatic crisis. The stages of traumatic crisis and theirs load of capacity must be taken account when thinking about getting back to school environment. It is important to create a safe atmosphere where child can safely and freely handle the traumatic crisis in the way that are suitable for children.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Sinda; Viivi Ylimaunu, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/