University of Oulu

PAUT-tarkastusmenetelmän soveltaminen soodakattilan lieriön ja painerungon valmistuksessa

Saved in:
Author: Kuvaja, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152848
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kuvaja, 2022
Publish Date: 2022-06-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Larkiola, Jari
Pirkola, Heikki
Reviewer: Larkiola, Jari
Pirkola, Heikki
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tavoitteena on kartoittaa PAUT-menetelmän sovellutusmahdollisuuksia soodakattilan lieriön ja painerungon valmistuksessa. Tutkimuksen toteutuksessa sovelletaan kahta tutkimusmenetelmää; kirjallisuustutkimusta, sekä haastatteluja. Tutkimus toteutetaan selvittämällä standardien asettamat rajoitteet menetelmän soveltamiselle, sekä haastattelemalla menetelmän parissa työskennelleitä henkilöitä.

Työhön sisältyy kirjallisuuskatsaus, jolla taustoitetaan soodakattilan tarkastustoiminnan perusperiaatteita, sekä millaisille komponenteille tarkastuksia tehdään. Kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostuu käsitys siitä millaisia tarkastettavat komponentit ovat, kuinka tarkastusten laajuus ja tarkastusmenetelmät määräytyvät, mitä sovellettavat tarkastusmenetelmät ovat, ja millaiset ovat tutkimuksen kohteena olevan PAUT-menetelmän toimintaperiaatteet.

Työn tutkimusosuudessa määritetään PAUT-menetelmän käytössä sovellettavat standardit sekä niiden asettamat rajoitukset, ja pohditaan, kuinka menetelmää voidaan standardien mukaisesti soveltaa. Tutkimusosuudessa esitetään asiantuntijahaastattelun mukainen lausunto siitä, kuinka hitsausvirheiden hyväksymisrajoja tulisi arvioida silloin, kun menetelmää käytetään standardivaatimukset ylittävissä ylimääräisissä tarkastuksissa. Tutkimuksessa kartoitetaan myös menetelmän hyötyjä suhteessa perinteisiin volumetrisiin menetelmiin.

Tärkeimpinä tuloksina havaitaan, että PAUT-menetelmää on mahdollista soveltaa tietyin rajoituksin standardivaatimusten mukaisten volumetristen tarkastusten suorittamisessa, sekä EN- että ASME-standardien mukaisessa valmistuksessa. Tuloksena havaitaan myös, että mikäli menetelmää sovelletaan standardivaatimukset ylittävissä tarkastuksissa, on myös tällöin virheiden arviointi toteutettava standardeissa esitettävien virheiden hyväksymisrajojen mukaisesti.

Application of the PAUT inspection method in manufacturing of a recovery boiler steam drum and boiler pressure parts

Abstract

This master’s thesis aims to gather information about the PAUT inspection method and how it could be used in the manufacturing of a recovery boiler steam drum and boiler pressure parts. The research is carried out with two research methods: literature research and interviews. The study identifies the standard limitations for the inspection method and interviews persons who have worked with it.

The thesis includes a literature review, which determines the basic principles of how the recovery boiler components are inspected during manufacturing, and what the inspected components are like. Based on the literature review, the reader will have an idea of what the inspected components are like, how the scope of the inspections and the inspection methods are determined, what the applicable inspection methods are, and what are the operating principles of the PAUT method.

The research part of the thesis defines the applicable standards for the PAUT method, and the restrictions imposed by them and considers how the method can be applied in accordance with the standards. The study determines how the acceptance limits for welding defects should be assessed when the method is used for additional inspections beyond the standard requirements. The study also surveys the benefits of the method over traditional volumetric methods.

The main results show that it is possible to apply the PAUT method with certain limitations in performing volumetric inspections by the standard requirements, both in the manufacturing following the EN and ASME standards. The results also show that if the method is applied to inspections over the standard requirements, the assessment of welding defects must still be carried out following the acceptance limits of the standards.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Kuvaja, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.