University of Oulu

Ympäristöarvojen huomiointi hienokuormitus- ja tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotossa

Saved in:
Author: Pulli, Oskar1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152849
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Pulli, 2022
Publish Date: 2022-06-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Larkiola, Jari
Niskanen, Jari
Reviewer: Larkiola, Jari
Niskanen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää, miten nykyaikaiset tuotannonohjausjärjestelmät pystyvät tehostamaan Oulun yliopiston pajan toimintaa ja, kuinka ympäristöarvot voidaan huomioida osana tuotannonsuunnittelua. Lisäksi tarkoituksena on tutkia, mitä lisäarvoa ympäristöarvot huomioivilla järjestelmillä voidaan saavuttaa pajan toiminnassa.

Ohjausjärjestelmien tarkastelu perustui järjestelmien käyttöönottovaiheisiin. Hienokuormitusjärjestelmän osalta käyttöönotto tapahtui pajan todellisen mallinnuksen ja hiilivaikutuksen huomioivan demonstraatioversion avulla. Tuotannonohjausjärjestelmän tarkastelu perustui taasen täysin teoriapohjaiseen lähestymiseen.

Työn tuloksena hienokuormitusjärjestelmään luotiin oma malli, jolla painotetaan joko ympäristöä tai kustannuksia. Vertailemalla näiden kahden eri painotuksen tuloksia voidaan analysoida kustannuksia ja päästöarvoja sekä niiden vaikutusta tuotannon kuormituksessa ja tilausten aikataulutuksessa.

Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton kartoitus- ja analyysivaihe tehtiin yhteistyössä Pajan ja ohjelmiston toimittajan kanssa. Kartoituksen ja analyysin tulosten perusteella arvioitiin, mitä hyötyjä ohjelmiston käyttö Pajalle tuo ja selvitettiin ympäristöarvojen huomioinnin mahdollisuus osana tuotannonohjausjärjestelmää.

Consideration of environmental values in the commissioning of advanced planning and scheduling, and enterprise resource planning

Abstract

The purpose of this master’s thesis is to find out how environmental values can be taken into account in the advanced planning and scheduling and enterprise resource planning in the workshop of the University of Oulu. In addition, the benefits of taking environmental values into consideration will be examined. The aim of the work is also to find out how the control systems would make the university’s workshop more efficient. The examination of the control systems is based on the commissioning phases of these systems. In the case of an advanced planning and scheduling, the commissioning is examined by means of the real model of the workshop and a demo version that takes into account carbon impact. However, the study of the enterprise resource planning is carried out on a purely theoretical basis through the analysis phase of the implementation of the software.

As a result of the work, a separate model was created in the advance planning and scheduling system, which weights either the environment or costs. By comparing the results of these two different weights, it is possible to analyze costs and emission values and their effect on production load and order scheduling. A model describing the actual situation of the workshop was also created in the advance planning and scheduling, based on its mapping. These models were used to study the benefits of the advance planning and scheduling for the workshop environment of the University of Oulu.

The survey and analysis phase of the implementation of the enterprise resource planning was carried out in cooperation with the workshop and the software provider. Based on the analysis phase, the benefits of the software for the workshop’s operations were assessed and the possibility of taking environmental values into account as part of the enterprise resource planning was investigated.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oskar Pulli, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/