University of Oulu

“I done fucked up that shit too” : an autoethnographic journey into the beginnings of becoming a teacher

Saved in:
Author: Hiltunen, Hannele1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152886
Language: English
Published: Oulu : H. Hiltunen, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Karjalainen, Magda
Reviewer: Karjalainen, Magda
Jokikokko, Katri
Description:

Abstract

This Master’s thesis is an autoethnographic study into the beginnings of a teacher. The starting point is the importance of a subjective truth and doing a thesis in a more creative way, expanding the term “academic thesis”. Autoethnography relates to the frame of reference, research methods, data collection, data analysis, representing the results and the overall structure of the thesis.

The topic of this thesis relates to the beginnings of a teacher, the good and the bad. I wanted to give an honest account of becoming a teacher. Many teachers are struggling with staying in the field and currently teachers have been striking for better working conditions and better salary. It is a current topic and I hope other beginning teachers can relate to my writing.

I wrote a journal for my first semester as an elementary school teacher. Based on this journal I explored who am I as a teacher and what do I do to cope with some of the struggles of being a beginning teacher. I explored the data and found the most important recurring themes and explored those further. I have embraced laughing at my own mistakes. I have also found that I am self-reflective and self-aware, and I do reflection well in writing and this has helped me cope. I have struggled with the role conflict of becoming a teacher. I have been aware of the physical and emotional symptoms of becoming a teacher. Being aware has helped me reach out for professional help and I have been open about my anxiety to colleagues. I have also received support from my partner and friends. I have tried to focus on teaching and creating a safe environment for the children. I have also attempted to implement positive education into the classroom. I have found that these have helped me cope and are reasons why I am still in the field. I have enjoyed the autoethnographic thesis process and would recommend it to other teachers.

”Vituiks meni sekin paska” : autoetnografinen matka aloittelevan opettajan alkuun

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on autoetnografinen tutkimus, joka käsittelee opettajan uran aloitusta. Lähtöpisteenä on totuuden subjektiivisuuden tärkeys ja opinnäytteen työstäminen luovemmalla tavalla, laajentaen termiä ”akateeminen opinnäyte”. Autoetnografia liittyy viitekehykseen, tutkimuksen menetelmiin, aineiston keruun ja analyysiin, tulosten raportointiin, sekä tutkielman yleiseen struktuuriin.

Tutkielman aihe liittyy opettajana aloittamiseen, hyvässä ja pahassa. Halusin tarjota rehellisen katsauksen opettajana aloittamiseen. Monet opettajat kamppailevat alalla pysymisessä ja tällä hetkellä opettajat lakkoilevat saadakseen paremmat työolot sekä parempaa palkkaa. Tämä on ajankohtainen aihe ja toivon, että muut uudet opettajat pystyvät samaistumaan pro gradu -tutkielmaani.

Pidin päiväkirjaa ensimmäisestä lukukaudestani alakoulun opettajana. Tämän päiväkirjan pohjalta tutkin kuka minä olen ja mitä teen opettajana, selviytyäkseni aloittelevan opettajan haasteista. Tutkin aineistoa ja nostin esille tärkeimmät toistuvat teemat ja tutkin niitä tarkemmin. Nauran omille virheilleni. Olen huomannut, että pohdin paljon ja käyn läpi itsetutkiskelun vaiheita, ja teen pohdiskelua hyvin kirjoittamalla, mikä on auttanut minua. Olen kamppaillut aloittelevan opettajan roolikonfliktin kanssa. Olen tiedostanut fyysisiä sekä emotionaalisia oireita opettajaksi tulemisessa. Haasteiden tiedostaminen on auttanut minua hankkimaan ammattilista apua ja olemaan avoimena ahdistuksestani työkavereille. Olen myös saanut tukea puolisoltani ja ystäviltäni. Olen yrittänyt keskittyä opettamiseen ja luomaan turvallisen ympäristön lapsille. Olen myös pyrkinyt jalkauttamaan positiivista kasvatusta luokkahuoneeseen. Edellämainitsemani asiat ovat auttaneet työssäjaksamiseen ja niiden ansiosta olen vielä opetusalalla. Olen nauttinut autoetnografisen tutkielman prosessista ja haluaisin suositella sitä muillekin opettajille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannele Hiltunen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/