University of Oulu

Yhdenvertaisuuden rakentuminen varhaiskasvatuksen ammattilaisten kertomuksissa

Saved in:
Author: Koskela, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152888
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Koskela, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia yhdenvertaisuudesta. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuus näyttäytyy osana arvoperustaa ja varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden tavoitteena varhaiskasvatuksessa on vähentää lasten eriarvoisuutta ja yhdenvertaisuus nähdään laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana. Tutkimustieto on kuitenkin osoittanut, että yhdenvertaisuuden toteutumista haastavat useat lapseen tai lapsen taustoihin liittyvät tekijät. On esitetty, että varhaiskasvatuksen kentälle tarvitaan osaamista ja tietoisuutta yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tässä tutkimuksessa yhdenvertaisuutta tarkastellaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten vapaamuotoisten kirjoitelmien pohjalta. Tutkimuksen aineiston muodostaa yhdeksän kirjoitelmaa. Tutkimuskysymyksenä oli selvittää, millaisena yhdenvertaisuus rakentuu varhaiskasvatuksen ammattilaisten kertomuksissa. Tutkimus perustuu narratiiviseen lähestymistapaan. Narratiivisessa tutkimuksessa tiedon ajatellaan olevan moninäkökulmaista, jolloin tieto rakentuu subjektiivisesti. Tässä tutkimuksessa narratiivisuus näyttäytyy etenkin ihmisten tapana ymmärtää ja jakaa kokemuksiaan ja tietoa. Teoreettinen viitekehys on rakentunut aineistolähtöisesti keskeisten tulosten pohjalta.

Kertomuksissa yhdenvertaisuus rakentui monitasoisena lapsiryhmän, toimintakulttuurin ja yhteiskunnan tasolla. Yhdenvertaisuutta tarkasteltiin vahvimmin lapseen kohdistuvana. Selkeimmin erottautui lapsen tuen tarpeet, mikä poikkeaa aikaisemmasta yhdenvertaisuutta käsittelevästä tutkimuksesta, jossa moninaisuutta tarkasteltiin valtaosin eri kulttuurien näkökulmista. Tässä tutkimuksessa kulttuurien tarkastelu keskittyi lapsen suomen kielen osaamiseen. Yhdenvertaisuutta kuvattiin tärkeänä tavoitteena, mutta haasteeksi muodostui osaaminen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi käytännössä. Yhteiskunnallinen näkökulma toi esiin kulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdenvertaisuuteen. Tutkimus tukee perustetta, että varhaiskasvatukseen tarvitaan osaamista ja etenkin tukea yhdenvertaisuuden toteutumiseksi käytännössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Koskela, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/