University of Oulu

Kiusaamisen perinteinen ja kriittinen näkökulma kietoutuneena alakoulun opettajien kertomuksissa

Saved in:
Author: Isosaari, Maiju1; Kyyrönen, Marikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152890
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Isosaari; M. Kyyrönen, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Väisänen, Anne-Mari
Kauhanen, Iida
Reviewer: Väisänen, Anne-Mari
Puutio, Eveliina
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tutkitaan alakoulun opettajien käsityksiä kiusaamisesta. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on erityisesti, miten opettajat tunnistavat kriittisen kiusaamistutkimuksen tarjoamia laajempia näkökulmia kiusaamiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ymmärrystä kiusaamisesta yksilökeskeisestä näkemyksestä kohti yhteiskunnallista kontekstia. Tutkimus on toteutettu osana SAFE-hanketta.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kiusaamisen tutkimuksen ympärille lähestyen aihetta kriittisen kiusaamistutkimuksen näkökulmasta. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan aiempaa, perinteistä ja yksilökeskeistä kiusaamistutkimusta. Tutkimuksen keskiössä on kuitenkin vallitsevaan kiusaamiskäsitykseen kriittisesti suhtautuva tutkimusote, jota kutsutaan kriittiseksi kiusaamistutkimukseksi. Kriittisessä tutkimuksessa viedään kiusaamista yksilökeskeisestä näkemyksestä kohti laajempaa kontekstia. jossa korostuu yhteiskunnan rakenteet, sosiaaliset suhteet sekä niissä vallitsevat normit. Kriittinen kiusaamistutkimus näkee kiusaamisen laajempana ja moniulotteisempana ilmiönä, johon vallitseva käsitys kiusaamisesta jättää sokeita pisteitä.

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa aineistona on käytetty SAFE-hankkeen tutkijoiden keräämää valmista aineistoa alakoulun opettajien ryhmähaastatteluista. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että alakoulun opettajat tunnistivat kriittisen kiusaamistutkimuksen laajempia näkökulmia kiusaamiseen. Opettajien kertomuksista nousi kolme teemaa, joiden perusteella tutkimuksen tulokset jaoteltiin. Nämä olivat opettajien tunnistama kiusaamiskäsitteen riittämättömyys, monimutkaiset yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä sosiaaliset ja ryhmään liittyvät merkitykset. Vaikka opettajat tunnistivat laajempia kiusaamisen näkökulmia, myös perinteinen, yksilökeskeinen näkemys kiusaamisesta kietoutui opettajien kertomuksiin. Tuloksiset osoittivat, että alakoulun opettajat tunnistivat normatiivisten asenteiden ja laajemman kulttuurin merkityksen oppilaiden sosiaalisien suhteiden haasteisiin liittyen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Isosaari; Marikka Kyyrönen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/