University of Oulu

Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia pitkäaikaisen etäopetuksen vaikutuksista heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa ja psykologisten perustarpeiden toteutumiseen

Saved in:
Author: Maaninka, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152891
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Maaninka, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni
Reviewer: Sirkko, Riikka
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Covid-19-pandemiasta johtuen Oulun yliopiston opiskelijat ovat opiskelleet kevätlukukaudesta 2020 saakka pääosin etänä. Siirtyminen etäopetukseen on voitu kokea haasteelliseksi vaikuttaen opiskelijoiden psyykkiseen hyvinvointiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Oulun yliopiston kasvatustieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kokemuksia pandemiasta johtuneen pitkäaikaisen etäopetuksen vaikutuksista heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa sekä psykologisten perustarpeiden toteutumiseen. Tutkimus on erittäin ajankohtainen ja antaa merkittävää tietoa opiskelijoiden psyykkisestä hyvinvoinnista. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat psyykkinen hyvinvointi, joka on merkittävä yksilön toimintakykyyn vaikuttava terveyden ja hyvinvoinnin osa-alue sekä etäopetus eli järjestelmällinen opetustilanne, missä opettaminen tapahtuu eri paikassa kuin oppiminen vuorovaikutuksen ollessa riippuvainen teknologiasta ja institutionaalisesta organisoitumisesta. Keskeisiä käsitteitä ovat myös psykologiset perustarpeet, autonomia, pätevyys sekä yhteisöllisyys, joiden tyydyttyneisyys on suoraan yhteydessä yksilön psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin maaliskuussa 2022 etäyhteyden kautta järjestetyin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. Haastattelukysymykset rakentuivat keskeisistä käsitteistä muodostettujen teemojen ympärille. Haastatteluihin osallistui 7 taustatiedoiltaan toisistaan eroavaa henkilöä ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa opiskelijoista kokee psyykkisen hyvinvointinsa etäopetuksesta huolimatta hyväksi tai melko hyväksi. Osa opiskelijoista kokee kuitenkin hyvinvointinsa heikentyneen ja opiskelijat raportoivat useista etäopetuksen aikana psyykkistä hyvinvointia kuormittaneista tekijöistä. Hyvinvointia tukeneita tekijöitä olivat muun muassa sosiaaliset suhteet, vertaistuki ja arjen rytmittäminen. Etäopetus on osittain tukenut psykologisia perustarpeita esimerkiksi lisääntyneen vapauden ja pääosin ennallaan pysyneiden vaatimusten johdosta, mutta muun muassa kasvanut vastuu, uusien sosiaalisten suhteiden luomisen haastavuus, yhteenkuuluvuuden tunteen väheneminen sekä lisääntyneet yksinäisyyden kokemukset nousivat esiin opiskelijoiden tarpeita turhauttavina tekijöinä.

University students’ experiences of the effects of long-term distance learning on their mental well-being and fulfillment of basic psychological needs

Abstract

Due to the Covid-19 pandemic, students at the University of Oulu have studied remotely since the spring semester of 2020. The transition to distance learning could be perceived as challenging, affecting students’ mental well-being. The aim of this study is to examine the experiences of the students of the degree program in education at the University of Oulu on the effects of long-term distance education on their mental well-being and the fulfillment of basic psychological needs. The research is current and provides significant information on the mental well-being of students. The key concepts of the research are mental well-being, which is an important aspect of health and well-being that affects an individual’s ability to function, as well as distance learning, a systematic teaching situation where teaching takes place in a different place than learning and interaction depends on technology and institutional organization. Key concepts also include basic psychological needs, autonomy, competence, and community, the satisfaction of which is directly related to an individual’s mental well-being. The study material was collected in March 2022 through remotely conducted semi-structured thematic interviews. The interview questions were built around themes formed from key concepts. The interviews were attended by 7 people with different backgrounds and the material was analyzed using theory-driven content analysis. According to the results of the study, the majority of students perceive their mental well-being to be good or fairly good despite distance learning. However, some students experience a decline in their well-being and students report a number of factors that have weighed on mental well-being during distance learning. Factors that supported well-being included social relations, peer support and everyday life routine. Distance learning has partly supported basic psychological needs due to, for example, increased freedom and largely unchanged demands, but increased responsibility, the challenge of creating new social relationships, a reduced sense of belonging, and increased experiences of loneliness emerged as frustrating students’ needs.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Maaninka, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/