University of Oulu

Opettajien käsityksiä oppijoiden itsesäätelytaidoista sekä omista valmiuksistaan opettaa niitä

Saved in:
Author: Junttila, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152893
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Junttila, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Malmberg, Jonna
Järvenoja, Hanna
Reviewer: Malmberg, Jonna
Kaitera, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Osaamisen tarpeet ovat muuttuneet historian edetessä ja samoin tulevaisuudessa osaamisen tarpeet tulevat muuttumaan. Tulevaisuudessa tarvittavat taidot pohjautuvat työelämän sekä kansalaisena elämisen luomille tarpeille ja tähän osaamiseen koulutuksessa pyritään vastaamaan tulevaisuuden taidoilla. Tulevaisuuden taidot sisältävät ajattelun, työskentelyn, työvälineiden hallinnan sekä kansalaisena elämisen taitoja. Tämä tutkielma keskittyy näistä taidoista erityisesti itsesäätelytaitoihin ja tutkimuksessa selvitetään opettajien käsityksiä oppijoiden itsesäätelytaidoista sekä heidän omista valmiuksistaan opettaa niitä. Lisäksi tarkastelen, miten nämä ovat yhteydessä toisiinsa ja opettajien kokemuksiin opetuksen toteutumisesta.

Tutkimus toteutettiin analysoimalla määrällisen analyysin ja sisällönanalyysin avulla Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä -hankkeen alkukartoitusosion vastauksia. Tutkimusaineisto koostui 187 osallistujan vastauksista sähköiseen monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä sisältävään kyselyyn, joka kerättiin hankeen toimesta tammikuussa 2022. Kyselyyn vastanneet osallistujat olivat yläkoulun sekä toisen asteen opettajia. Kyselystä tähän tutkimukseen käytettiin kysymyksiä, jotka kartoittivat opettajien käsityksiä oppijoiden itsesäätelytaidoista, itsesäätelytaitojen merkityksestä, opettajien omista valmiuksistaan opettaa itsesäätelytaitoja sekä opetuksen koetusta toteutumisesta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajat näkevät itsesäätelytaidot yksilöllisesti kehittyvinä ja oppimiseen osallistuvina taitoina, mutta he nostavat esiin myös koulun sosiaalisen ympäristön itsesäätelyä tukevat vaikutukset. Opettajat näkevät oppijoiden itsesäätelytaidot vaihtelevina ja haastavaksi he kokevat oppijoiden oman oppimisen vastuun kantamisen sekä oppiaineksen itsenäisen valintakyvyn. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että opettajien koetut valmiudet opettaa itsesäätelytaitoja ovat yhteydessä opettajien onnistumisen kokemuksiin sekä opetuksen huolelliseen suunnitteluun. Oppimateriaalien luominen on yhteydessä opetuksen mukauttamiseen sekä opettajien kokemuksiin ryhmän työskentelyn hallinnan onnistumisesta. Työskentelyn hallinnan sekä aktivoinnin ja osallistamisen onnistuminen ovat yhteydessä opettajien kokemuksiin oppijoiden kyvystä ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.

Tämä tutkimus vahvistaa aikaisempien tutkimusten tuloksia siitä, että tulevaisuuden taitojen opettaminen vaatii kehitystä konkreettisen opetustyön tasolla. Opettajien näkemykset omista valmiuksistaan opettaa itsesäätelytaitoja kuvaavat, että opettajilla on hallussaan teoreettista osaamista näistä taidoista, mutta käytännön opetustyössä koetaan vielä haasteita. Jatkotutkimuksissa voisi tarkastella hybridiopetuskokonaisuuden kehittämistä ja opettajien tulevaisuuden taitoja edistävien konkreettisien opetustapojen vahvistamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Junttila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/