University of Oulu

Kuvista-Facebook-ryhmä opettajien vertaistuen mahdollistavana käytäntöyhteisönä

Saved in:
Author: Toivanen, Vilja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152895
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Toivanen, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenoja, Hanna
Malmberg, Jonna
Reviewer: Impiö, Niina
Järvenoja, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Opettajat luovat verkostoja toisten opettajien kanssa päästäkseen erilaisten vertaistuen muotojen ulottuville ja oppiakseen kollegoiltaan. Tällaisia ammatillisia yhteisöjä kutsutaan yleisesti käytäntöyhteisöiksi. Sosiaalisessa mediassa toimivat opettajien käytäntöyhteisöt ovat sosiaalisen tuen muoto, joka mahdollistaa positiivisen ammatillisen kehittymisen ja kollegiaalisen vertaistuen toteutumisen henkilön fyysisestä sijainnista riippumatta. Opettajien Facebook-ryhmiä onkin luonnehdittu ikään kuin opettajainhuoneen jatkeiksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Facebookin opettajien ammatillisen identiteetin ympärille muodostuneita käytäntöyhteisöjä ja selvitetään millaista kollegiaalista vertaistukea yhteisöt voivat tarjota jäsenilleen. Tutkimuskysymykset ovat: 1) miten eri tavoin vertaistuki ilmenee sosiaalisen median käytäntöyhteisössä? ja 2) miten eri vertaistuen muodot jakautuvat käytäntöyhteisössä?

Tutkimus on verkkoetnografinen tutkimus, jonka aineistona käytettiin Kuvista-Facebook-ryhmään yhden lukukauden aikana kertyneitä julkaisuja, joita oli yhteensä 441 kappaletta. Julkaisut tarjosivat autenttisen katsauksen kuvataidekasvatusta toteuttavien opettajien vertaistuellisiin tarpeisiin. Analyysimenetelmä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jonka puitteissa aineisto redusoitiin, koodattiin sisältökategorioihin ja tyypiteltiin. Jatkoanalyysissä aineistoa järjestettiin sisällönanalyysissä tunnistettujen muuttujien perusteella ja koodattiin edelleen yläkategorioihin sekä teorialähtöisesti Housen (1981) sosiaalisen tuen teorian mukaisesti.

Tulokset osoittavat, että vertaistuki ilmenee ryhmässä vuorovaikutuksena julkaisujen ja niiden yhteyteen jätettyjen tykkäysten ja kommenttien muodossa. Tulosten perusteella vuorovaikutuksen ilmenemisestä tunnistettiin kaksi eri tyyppistä lähtökohtaa: 1) avun pyytäminen ja 2) osaamisen omaehtoinen ja -aloitteinen jakaminen. Näiden lähtökohdiltaan erilaisten julkaisujen määrä jakaantui aineistossa lähes tasan, mutta pyytävät julkaisut keräsivät huomattavasti enemmän kommentteja ja jakavat puolestaan lähes kaikki aineiston tykkäykset. Aineistosta tunnistettiin lisäksi useita vertaistuen ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä, joista keskeisin oli julkaisujen sisällöllinen vaihtelu. Keskustelu ryhmässä on painottunut käytännön opetustyön, eli opetuksen resurssien ja toteuttamisen ympärille, joihin liitännäiset sisältökategoriat keräsivät julkaisuihinsa selvästi eniten tykkäyksiä ja kommentteja. Tuloksia vahvistavat osaltaan Housen (1981) sosiaalisen tuen ulottuvuudet, joista kaikki neljä oli mahdollista tunnistaa aineiston julkaisuista. Ulottuvuuksista tieto- ja arviointituki painottuvat julkaisuissa, jonka voidaan nähdä olevan linjassa ryhmän käytännön opetustyöhön painottuneen sisällön kanssa. Tutkimuksen tulosten perusteella Kuvista-Facebook-ryhmää voidaan pitää kuvataidekasvattajien informaalina ammatillisen kehityksen kontekstina ja kollegiaalisen vertaistuen mahdollistajana. Ryhmällä on potentiaalia tarjota jäsenilleen etenkin käytännön työhön liittyvää tukea ja resursseja, kun taas henkisen tuen ulottuvuudet jäävät tällä hetkellä ryhmän puitteissa vähäisiksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laadukkaan ja täsmällisesti opettajien tarpeisiin vastaavaa täydennys- ja jatkokoulutusta suunniteltaessa.

Kuvista-Facebook-group as a community of practice offering peer support for teachers

Abstract

Teachers create networks to receive peer support and to learn from their colleagues. These kinds of professional communities are widely referred as communities of practice. In social media communities of practice are forms of social support, that enable positive professional development and collegial support regardless of persons’ physical location, and accordingly, teachers’ Facebook groups have been described as additional staffrooms. This study examined what kinds of collegial peer support teachers’ professional community of practice in Facebook offered to its’ members. Research questions were: 1) what types of peer support appear in teachers’ social media community of practice? and 2) how do different types of peer support divide in these communities of practice?

This study is a network ethnography of the Facebook group “Kuvista”, which is a Finnish-speaking community of practice for visual arts teachers. The data included one semester worth of posts collected from the Facebook group resulting to 441 posts. The original posts offered an authentic overview to arts teachers’ needs of support. Qualitative content analysis was used to identify qualitatively different content categories and types of participation. Following preliminary analysis, the data was sorted with different variables and coded further to larger categories and to Houses (1981) theory of social support.

The results indicate that teacher peer support appears within the group through several forms of interaction: posts, likes, and comments. Two kinds of participatory types were distinguished from the group interaction: 1) requesting for help from others and 2) sharing information and resources unprompted. Initial posts were distributed evenly between these two types of interaction, but the requesting posts attracted more commenting while the sharing posts collected almost all the likes in the data sample. The distribution of comments and likes was also affected by the variation of discussed topics. The conversation was centered around teaching practices and resources, and the posts coded into higher content category “practical teaching” attracted the most likes and comments in the group. These results were supported with the theory of social support created by House (1981); all the four dimensions of social support were identified from the data sample. Particularly, it was found that appraisal and informational support are largely represented in the sample, which reinforces the understanding that discussion in the group is typically linked to the aspects of daily practice. On the contrary, emotional forms of social support were hardly visible in the data sample. The findings suggest that “Kuvista”-Facebook group can be seen as an informal context of professional learning, enabling collegial peer support to the visual arts teachers. The group has potential to offer support and resources to its members, especially in a form of practical teaching advice, resources, and materials. Exploring the discussion taking place in a collegial community of practice can increase the possibilities of practical needs being included in the planning of professional training for teachers. Consequently, the results of this study can be used to increase the quality of formal and non-formal post-graduate professional training of teachers.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilja Toivanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/