University of Oulu

Opettajien kokemuksia laulujen ja lorujen käyttämisestä kieltenopetuksessa

Saved in:
Author: Yli-Sissala, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152896
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Yli-Sissala, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenoja, Hanna
Malmberg, Jonna
Reviewer: Malmberg, Jonna
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Kieli on keskeinen osa ihmisten arkea. Se on keskeisessä osassa kommunikaatiossamme ja suurin osa päivittäisestä ihmistenvälisestä informaatiosta kulkee joko puhutun tai kirjoitetun kielen välityksellä. Kielen oppiminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista, kun lapsi alkaa kommunikoida ympäristössään olevien ihmisten kanssa. Oman äidinkielen omaksumisen jälkeenkin kielen oppiminen jatkuu ja moni opiskelee tai pyrkii oppimaan äidinkielen rinnalle toisen kielen. Syitä tälle voi olla monia.

Musiikki on myös vakiintunut osaksi ihmisten elämää ja sitä kuulee päivittäin useissa tilanteissa, kuten julkisilla paikoilla, radiossa, televisiossa tai sosiaalisessa mediassa. Laulut ovat osa ihmisten arkea ja ne ovatkin yleensä lasten ensimmäisiä kosketuksia kieleen puheen lisäksi. Monet vanhemmat laulavat lapsilleen lauluja jo heti syntymän jälkeen. Laulut ovat siis vahvasti sidoksissa kieleen. Tutkimusten mukaan laulujen ja laulutarinoiden on todettu auttavan esimerkiksi sanaston omaksumisessa.

Tässä tutkielmassa esitellään laadullinen tutkimus, jossa tutkittiin kielten opettajien kokemuksia laulujen ja lorujen käyttämisestä kieltenopetuksessa. Tutkimus toteutettiin kyselyllä, joka sisälsi kysymyksiä, joihin vastaajat saivat vastata avoimesti. Vastaajia oli 11, joista kaikki opettivat tai olivat opettaneet peruskoulussa kieliä jossain uransa vaiheessa ja käyttäneet ainakin jollain tasolla lauluja tai loruja opetuksessaan. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin periaatteita noudattaen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vastaajat näkivät laulujen ja lorujen käyttämisen tavoitteiksi sanaston, kieliopin ja ääntämisen harjoittelun. He näkivät nämä työtavat vastapainona tavanomaisemmille työskentelytavoille. Laulut löydettiin pääosin oppikirjoista ja opasmateriaaleista, mutta myös internetin palveluita, kuten YouTubea käytettiin paljon. Työskentelytavat koettiin mieluisiksi sekä opettajille, että oppilaille, vaikka ne nähtiinkin osin vaivannäköä ja harrastuneisuutta vaativiksi opettajille. Laulut ja laululeikit koettiin erityisen mieleisiksi ja tehokkaiksi varsinkin pienempien oppilaiden osalla. Vastanneiden opettajien nimeämät tavoitteet vastasivat hyvin teoriaosassa esitetyissä tutkimuksissa ja teoriassa mainittuja yhteyksiä, esimerkiksi sanaston ja ääntämisen harjoittelun osalta.

Tutkimus on toteutettu varsin pienellä osallistujamäärällä, eivätkä sen tulokset ole yleistettävissä. Se antaa kuitenkin kuvausta tutkitusta ilmiöstä ja auttaa ymmärtämään laulujen ja lorujen roolia ja mahdollisia hyödyntämismahdollisuuksia kieltenopetuksessa. Tämä tutkielma kerryttää toivottavasti osaltaan tietoa aiheesta ja auttaa tunnistamaan eri ilmiöitä ja prosesseja kielen oppimisen ja musiikin yhdistämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Yli-Sissala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/