University of Oulu

Sivistys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa : minkälaista sivistystä koulu tuottaa?

Saved in:
Author: Lepistö, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206152904
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lepistö, 2022
Publish Date: 2022-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kontio, Kimmo
Pikkarainen, Eetu
Reviewer: Kontio, Kimmo
Pikkarainen, Eetu
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoitus on tarkastella sivistyskäsitettä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tutkielma pyrkii selvittämään, miten sivistys määritellään perusopetuksen opetussuunnitelmissa ja miten sivistykseen liittyvät pedagogiset tekijät otetaan huomioon. Tämän pohjalta on mahdollista rakentaa näkemys perusopetuksen ja sivistyksen yhteydestä. Näkemyksen avulla voidaan määritellä, minkälaista sivistystä koulu tuottaa. Lisäksi on aiheellista pohtia kysymyksenasettelua koulun sivistystehtävän toteutumisesta.

Tutkielman ensimmäinen luku luo filosofisen viitekehyksen sivistykselle. Tässä yhteydessä käydään läpi sivistyksen perinnettä ja historiaa, sekä sivistysprosessiin liittyviä kokonaisuuksia. Esiin tulee myös erilaisia näkökulmia sivistyskäsitteen muotoutumiseen ja tulkintaan liittyen. Lisäksi luvussa esitellään sivistyksen ilmentymistä koulutuksen näkökulmasta. Ensisijaisia tarkastelun kohteita ovat koulutuksen ja sivistyksen linkittyminen sekä koulutuspoliittiset perspektiivit. Samalla havainnollistetaan sivistyksen kohtaamia haasteita ja käsitteelle esitettyä kritiikkiä.

Seuraavassa luvussa käydään läpi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, joita on ilmestynyt viisi kappaletta. Perusteista on poimittu keskeisimmät sivistykselliset teemat ja sivistyspyrkimyksiin liittyvät päämäärät. Perusteiden esittely tuo esiin perusopetuksen asenteelliset ja tavoitteelliset kokonaisuudet, mitkä vaihtelevat hieman aikakausien välillä. Tarkastelun tarkoitus on sivistyskäsitteiden löytämisen lisäksi tunnistaa ne pedagogiset toimintatavat, jotka tukevat sivistysprosesseja.

Viimeisessä luvussa yhdistetään aiemmat tulkinnat ja muodostetaan olennaisimmat johtopäätökset. Tavoitteena on luoda kokoava katsaus sivistyksen filosofisista lähtökohdista ja opetussuunnitelman perusteiden sisällöistä. Ratkaiseva näkökulma on tutkia aiempien lukujen risteävyyttä ja niitä yhdistäviä periaatteita. Luvussa käsitellään sivistyksen määrittelyä perusteiden pohjalta, jota verrataan aiempiin havaintoihin. Samalla nostetaan esiin sivistystä tukevat pedagogiset toimintamallit, mitkä kytkeytyvät lähdekirjallisuuteen.

Pohdintaluvun tarkoitus on tarjota näkökanta kysymykseen: toteutuuko koulun sivistystehtävä? Lisäksi pohdinnan kohteena on sivistyskäsitteen tulkintaan liittyvät ongelmat ja haasteet. Opetussuunnitelman perusteiden analysointi ja sivistystehtävän arvioiminen tukevat ennakoivien päätelmien muodostamista. Näin ollen luvussa otetaan kantaa myös perusopetuksen kehityksen suuntaan ja sivistystehtävän täyttymiseen tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Lepistö, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/